ZMIANY OTWARCIA SEKRETARIATU

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYMI W PLACÓWCE PRACAMI REMONTOWYMI W OKRESIE WAKACYJNYM - LIPIEC I SIERPIEŃ, SEKRETARIAT PRZEDSZKOLNY CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH 8:00- 12:00. 

Ogłoszenie Dyrektora

Informujemy że zgodnie z Aneksem nr 1 Dyrektora Przedszkola nr 7 w Suwałkach z dnia 27.05.2021 r do Zarządzenia nr 6  Dyrektora Przedszkola nr 7 w Suwałkach z dnia 15.03.2021r. w sprawie: procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 7 w Suwałkach w okresie pandemii Covid -19 od poniedziałku 31.05.2021 r. rodzice odprowadzają dzieci z szatni do sali zajęć oraz odbierają dzieci  z sali zajęć z zachowaniem środków ostrożności, wytycznych reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może również otrzymać bezpośrednio od nauczyciela w kontakcie osobistym.
 
 
Anna Eleksnin-Lachowska 
Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach
Andersa 10
16-400 Suwałki
tel: 87 5672589

DYŻUR WAKACYJNY 2021

NFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACJI NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE PEŁNIŁO DYŻUR W MIESIĄCU SIERPNIU.
 
Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym należy zgłosić poprzez wypełnienie i przekazanie kart zgłoszeń w terminie od 10 maja do dnia 21 maja 2021r.
 
Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.
Karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

 

W związku z decyzją rządu o ograniczeniu w całości lub części funkcjonowania  publicznych jednostek systemu oświaty od dnia  29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. na podstawie  § 2 ust. 4 projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 informuję, że na wniosek :

1)    rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)    rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zorganizuje się zajęcia w przedszkolu.  

W związku z powyższym proszę o  dostarczenie wniosku, zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola.  

Podpisany wniosek należy zostawić u Pań  na grupie  lub wysłać skan drogą elektroniczną na adres: sekretariat@p7.suwalki.eu

Anna Eleksnin-Lachowska
Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach
Andersa 10
16-400 Suwałki
tel: 87 5672589

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 20.01.2021. w naszym Przedszkolu odbędzie się Bal Karnawałowy. Bawić sie będziemy w swoich grupach. Prosimy o przygotowanie strojów do przebrania swoim dzieciom.

Nowe wejście do przedszkola...

Drodzy Rodzice!!

Od dziś zapraszamy Was do odbierania dzieci z przedszkola nową klatką!

Mamy nadzieję, że trud czekania się opłaciłi i możemy cieszyć się dzięki Państwa wsparciu nowym, pięknym wejściem. Uśmiech

INFORMACJA O CZYTNIKACH

Od 2 listopada 2020 roku obowiązują czytniki obecności.

Do Państwa obowiązku należy odbicie karty rejestracyjnej dziecka na czytniku wchodząc i wchodząc z przedszkola.

Czytniki umieszczone są w szatni dzieci.

Kto z Państwa jeszcze nie zdążył odebrać karty oraz hasła i loginu do iprzedszkola, otrzyma je gdy dziecko wróci do placówki.

 

DRODZY RODZICE !!!
 
W związku z dużą liczbą chorych pracowników przedszkola, w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i pozostałych pracowników przedszkola zwracam się z prośbą, w szczególności do rodziców niepracujących o w miarę możliwości pozostawienie dzieci w domu w najbliższym okresie.
 

Od poniedziałku 02.11.2020 r. w Przedszkolu zorganizowane będą grupy dyżurujące.

Z poważaniem
Anna Eleksnin-Lachowska – dyrektor

Zawieszenie zajęć!

Szanowni Państwo!
 
Decyzją dyrektora Przedszkola nr 7 w Suwałkach po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zajęci w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach zostają zawieszone od dnia 27.10.2020 do dnia 30.10.2020
 
Niestety obecna sytuacja sanitarno epidemiologiczna nie pozwala na prowadzenie stacjonarnych zajęć w Przedszkolu.
 
Z poważaniem
Anna Eleksnin-Lachowska – dyrektor

DRODZY RODZICE

Z uwagi na czerwoną strefę w całym kraju, oraz rosnącą liczbę zachorowań wśród pracowników przedszkola prosimy o bezwględne przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Przypominamy o obowiązujących procedurach i konieczności przestrzegania zasad     D-D-M - dystans, dezynfekcja, maseczka.   

Informujemy, że mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych                       i wdrożonych wszelkich środków ochronnych  na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19, dlatego też  w trosce o zdrowie Państwa , dzieci i pracowników przedszkola apelujemy  do rodziców, w szczególności do rodziców niepracujących, o ile mają  Państwo jak zapewnić opiekę dzieciom, o rozważenie możliwości pozostawienia dziecka w domu, przynajmniej w najbliższym czasie. Informujemy również, że w przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby, dziecko które realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (6 latek) może pozostać  w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) z zapewnieniem kontaktu z przedszkolem. 

 

 

Informacje o dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 7 w Swałkach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 7 w Suwałkach. 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:

– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

– zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Eleksnin - Lachowska, dyrektor@p7.suwalki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 5672589. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Grafik dyżurów psychologa

Psycholog Wioletta Racis – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach udziela porad i konsultacji Rodzicom i Nauczycielom w godz. 1130– 1430

w następujących terminach:

 

23.09.2020r. (środa)

 

07.10.2020r. (środa)

21.10.2020r. (środa)

 

04.11.2020r. (środa)

18.11.2020r. (środa)

 

02.12.2020r. (środa)

16.12.2020r. (środa)

 

13.01.2021r. (środa)

20.01.2021r. (środa)

 

03.02.2021r. (środa)

17.02.2021r. (środa)

UWAGA, RODZICE!

Drodzy Rodzice. Informujemy, że z dniem 1 października w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach, tak jak rozmawialiśmy na zebraniach grupowych, rusza system Program iPrzedszkole , który umożliwia między innymi rejestrację pobytu dziecka w przedszkolu. Do Państwa obowiązku będzie należało odbicie karty rejestracyjnej dziecka na czytniku , który umieszczony zostanie przy drzwiach wejściowych na piętrze przed wejściem na korytarz, z którego zostaje odebrane dziecko przez pracownika przedszkola. Nie odbicie karty przy wejściu lub wyjściu, a obecność dziecka w Przedszkolu będzie skutkowało naliczeniem opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za cały dzień nawet gdy jesteście Państwo zwolnieni z tej opłaty w związku z posiadaniem Suwalskiej Karty Mieszkańca (tak jest skonstruowany system). Bardzo prosimy więc o odbijania karty przy wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola aby nie narażać się na niepotrzebne opłaty. Między 28 a 30 września karty będą Państwu wydane po opłaceniu kaucji 15 zł - u Pań na grupach. Jeśli potrzebujecie Państwo więcej kart na dziecko niż jedna prosimy o kontakt z Paniami z grupy.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Prosimy Rodziców o  podanie faktycznych godziny pobytu  dziecka w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach  w związku z trwającą pandemią COVID-19, reżimem sanitarnym oraz trwającą termomodernizacją przedszkola, informacja ta jest potrzebna do  organizacji pracy przedszkola oraz przyprowadzania dzieci do szatni przez Rodziców i odbierania dzieci od Rodziców przez pracowników przedszkola.

Informację o faktycznych godzinach pobytu  dziecka w Przedszkolu nr 7 proszę  kierujać na e-mail przedszkola: sekretariat@p7.suwalki.eu do dnia 24.08.2020 r.

 

Lista rzeczy

LISTA RZECZY POTRZEBNYCH DO PRZEDSZKOLA DLA TRZYLATKÓW, które przynosimy już w pierwszym dniu:

*  kapcie - na twardej podeszwie, wygodne i łatwo zakładane, wsuwane lub na rzepy,

*  woreczek - zapasowe ubrania: bluzka z długim rękawem, koszulka, skarpetki, majteczki (kilka sztuk), spodnie (dresy, leginsy),

*   kocyk i poduszeczka w worku,

*   mydło antybakteryjne, ręcznik papierowy, chusteczki suche i nawilżane (po 1 sztuce).

WSZYSTKIE RZECZY POWINNY BYĆ PODPISANE.

 

 

Informacja

W ZWIĄZKU Z TERMOMODERNIZACJĄ

PRZEDSZKOLA

PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY

87 567 25 89

BĄDŹ E-MAIL sekretariat@p7.suwalki.eu

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że  od 4 maja do 15 maja przyjmujemy zapisy na dyżur wakacyjny. Jak co roku w okresie wakacyjnym przedszkola i niektóre oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych będą pełniły dyżury, tak, by dzieci uczęszczające do przedszkoli miały zapewnioną opiekę również w okresie wakacyjnym.
 
Deklaracje prosimy wysłać na adres e-mai  sekretariat@p7.suwalki.eu lub włożyć do skrzynki przy drzwiach wejściowych przedszkola.  W razie wątpliwości można dzwonić pod nr 87 567 25 89.
Proszę nie wysyłać zgłoszeń do Pań na grupach ani na inny adres. 
 
Zgodnie  ZARZĄDZENIE NR 104/ 2020 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2019/2020 
 
W lipcu dyżurują Przedszkola nr: 3, 4, 5, 6, 7, 10 oraz oddziały przy Szkole Podstawowej nr 2, 7 i 10.
 
W sierpniu dyżurują: Przedszkole nr 1, 2, 8, 9 (przy SOSW) oraz oddziały w Szkole Podstawowej nr 11.
 
W związku z termomodernizacją Przedszkola nr 3, nr 4, nr 7, nr 8 i nr 10 dyżur wakacyjny w 2020 roku tych przedszkoli zostanie przeniesiony do innych placówek i tak:
 
- Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 4 do Przedszkola nr 2,
 
-Przedszkole nr 7 do Przedszkola nr 5,
 
- Przedszkole nr 8 do Przedszkola nr 6,
 
- Przedszkole nr 10 do Przedszkola nr 6

Informacja

Drodzy Rodzice!
 
Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wywołuje silne emocje zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci.
Przedłuża się również czas przymusowego pozostawania dzieci w domach.
Zachęcamy  Państwa do korzystania z pomocy naszej Pani Psycholog Wioletty Racis
oraz psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach .
Osoby, dla których obecna sytuacja jest bardzo trudna mogą:
1. zadzwonić bezpośrednio do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach, gdzie od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 14 pełniony jest dyżur telefoniczny psychologa pod nr tel.: 87 5664149
2. napisać wiadomość e-mail do któregoś z pracowników Poradni (adresy e-mail na stronie Poradni)
3. napisać wiadomość e-mail do Pani Psycholog Przedszkola nr 7 w Suwałkach
na skrzynkę pocztową: w.racis@poradnia-suwalki.pl

Szanowni Państwo,
decyzją Premiera oraz Ministra Edukacji Narodowej  został przedłużony stan kwarantanny i nadal wstrzymane zajęcia odbywające się w przedszkolu do 26. 04.2020r. Oznacza to, że po przerwie wielkanocnej, czyli od wtorku  15 kwietnia przez kolejne półtora tygodnia, kontynuowane będą zajęcia zdalne.

Kochani Rodzice !

     Opłata za przedszkole zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020  Dyrektora Przedszkola nr 7 w Suwałkach zostaje wstrzymana do dnia powrotu dzieci do przedszkola, odpis marcowy będzie odliczony w miesiącu powrotu dzieci (mamy nadzieję , że jak najszybciej , bo już bardzo tęsknimy).                               W placówce nadal trwa termomodernizacja w związku z tym chcielibyśmy bardzo aby dzieci chodziły do naprawdę pięknego i wyremontowanego przedszkola.
         Marzy się nam remont naszych klatek schodowych i balustrad , których  niestety nie obejmuje termomodernizacja, jednak wierzymy,  że przy Państwa pomocy możemy zrealizowac nasze marzenia. Prosimy o w miare mozliwości dalsze wpłaty na Radę Rodziców numer konta Rady Rodziców  pozostaje bez zmian -  BS nr konta:  21 93670007 0010 0019 4871 0001 , które zostałyby przeznaczone w części na remont klatek.
 
Pamiętajmy , że razem możemy więcej.
 
Pozdrawiamy i życzymy zdrowia oraz szybkiego powrotu do przedszkola.
 
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 7 w Suwałkach.
 
 
 
 
 

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

Ogłoszenie Grupy Czerwonej !!!

Drodzy Rodzice oraz Dzieci z Grupy Czerwonej będziemy komunikować się drogą elektroniczną pod danym adresem : grupaczerwona6latki@wp.pl
Jeżeli ktoś nie otrzymał wiadomości, prosimy o kontakt na podany adres e-mail.

NAUCZANIE ZDALNE

Czas, kiedy zamknięte jest nasze przedszkole oraz placówki oświatowe, to czas trudny, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać. Nauczycielki będą się z Państwem komunikować droga e-mail aby w ten sposób umożliwić dzieciom realizacje podstawy programowej. Będą wysyłały  do Państwa propozycje  zabawy, pomysły i karty pracy, które można wykorzystać w domu. Proszę pamiętać, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Ponad to przedstawiamy zestaw źródeł,
z których możecie Państwo skorzystać podczas zabawy z dziećmi. Na pewno pomogą one przetrwać ten trudny czas.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki ! Życzymy dużo zdrówka !

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

https://www.miniminiplus.pl/gry/kategoria/cyferki-i-liczenie

https://ciufcia.pl/

http://matzoo.pl/zerowka

http://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-edukacyjne/

http://pisupisu.pl

Ogłoszenie dla Rodziców o rekrutacji

UWAGA RODZICE !!!

Wnioski o przyjęcie kandydata

do Przedszkola nr 7 w Suwałkach

od dnia 16.03.2020 do dnia 20.03.2020

będą przyjmowane w sekretariacie

w godzinach 900-1300

Ogłoszenie

PILNE

W nawiązaniu do pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty prosimy o bieżące, niezwłoczne przekazywanie informacji        o powrotach członków rodziny dziecka z zagranicy i w przypadku kontaktu dziecka z taką osobą

PROSIMY O POZOSTAWIENIE DZIECKA W DOMU

 NA OKRES 14 DNI.

 

Sytuacja dotycząca koronawirusa zmienia się z dnia na dzień.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy kontaktować się z suwalskim SANEPIDEM

 tel. 85 565 38 60

 

 

W nawiązaniu do pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty prosimy o bieżące, niezwłoczne przekazywanie informacji     o powrotach członków rodziny dziecka z zagranicy                         

 i w przypadku kontaktu dziecka z taką osobą

PROSIMY O POZOSTAWIENIE DZIECKA W DOMU

 NA OKRES 14 DNI.

 

Sytuacja dotycząca koronawirusa zmienia się z dnia na dzień.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy kontaktować  się z suwalskim SANEPIDEM

tel. 85 565 38 60

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Podobną decyzję w przypadku żłobków i klubów dziecięcych podjął Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.Szczegóły - strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szczegóły - strona Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Jak skutecznie myć ręce

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020

Harmonogram naboru do Przedszkola na rok szkolny 2020/21 znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja.

SPOTKANIE Z RODZICAMI PRZEDSZKOLAKÓW!

Zapraszamy na spotkanie z psychologiem, P. Małgorzatą Koncewicz (zajmującą się uświadamianiem wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych m.in. Internetu na funkcjonowanie młodych ludzi), w ramach projektu „Przedszkole bez nałogów”.Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2019 r., o godz. 15:00 w sali telewizyjnej w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach.

                                                                                                                                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rodzinny Konkurs Fotograficzny „Przyroda Suwalszczyzny”

 

Rodzinny Konkurs Fotograficzny

„Przyroda Suwalszczyzny”

Regulamin konkursu fotograficznego:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole 7 w Suwałkach

 

Konkurs adresowany jest do Dzieci i Rodziców

z Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Celem konkursu jest :

 • · budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej na piękno Suwalszczyzny,
 • · poszerzanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą ,
 • · ukazanie różnorodności świata roślin i zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych,

w różnych porach roku,

 • · zacieśnianie więzi rodzinnych,
 • · zaprezentowanie ciekawych zdjęć wykonanych przez Dzieci i ich Rodziców

Warunki uczestnictwa:

 • · każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografię w formie elektronicznej na e-mail

nauczycielp7suwalki@gazeta.pl

w terminie do 23  września 2019 r. z dopiskiem: konkurs fotograficzny

 • · zgłoszone do konkursu fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek dziecka, oznaczenie grupy dziecka do której uczęszcza,

 • · zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych RODO z dn.25.05.2018 r. oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 • · wyróżnione fotografie będą eksponowane na naszej stronie internetowej oraz będą zdobiły korytarz naszego przedszkola
 • · wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 września 2019 r.

na stronie internetowej Przedszkola nr 7 w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń

 • · zdjęcia oceniane będą wg walorów przyrodniczych i estetycznych ( tylko ujęcia przyrody naszej pięknej Suwalszczyzny  !!!)
 • · dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody.

Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy

Czekamy na ciekawe zdjęcia!!!!

 

Wyprawka dla trzylatka

Lista niezbędnych rzeczy dla trzylatka od pierwszego września:

UWAGA! 3- LATKI!!!

Zapraszamy rodziców i dzieci nowo przyjęte do grup 3 latków ( rocznik 2016) na spotkanie informacyjne,

27. 06.2019. o godzinie 15:30 sala nr 7, I piętro. 

LATO W MIEŚCIE SUWAŁKI

Lato w mieście? Proszę bardzo...

UWAGA, UPAŁY!!!

W związku z upałami, kilka informacji...

DYŻUR WAKACYJNY 2019

ZAPISY DZIECKA DO PRZEDSZKOLI NA DYŻUR WAKACYJNY

trwają do 10.06.19r.

Zainteresowani rodzice mogą zapisać dziecko poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i dostarczenie do sekretariatu przedszkola.

Deklarację otrzymamy od nauczyciela w grupie do której obecnie uczęszcza dziecko i w sekretariacie.

 

Informujemy, że dyżur wakacyjny będzie miał miejsce:

w lipcu 2019r. w :

 

Przedszkolu nr 1 ul. Raczkowska 41,

Przedszkolu nr 2 ul. Waryńskiego 29,

Przedszkolu nr 6 ul. Kowalskiego 19,

Przedszkolu nr 7 ul. Andersa 10,

Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Putry 4B

w sierpniu 2019r. w:

Przedszkolu nr 3 ul. Korczaka 4A,

Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym ul. Skłodowskiej 7,

Przedszkolu nr 5 z Oddziałem Integracyjnym ul. Witosa 4,

Przedszkolu nr 10 ul. Nowomiejska 18

WYPRAWKA

WYPRAWKA DLA TRZYKATKA   NA ROK SZKOLNY 2018/ 19:

Od 03. 09. przynosimy:

-kapcie na zmianę w woreczku,

-pościel w worku ( kołderka, poduszeczka i ewentualnie podkład, w razie awarii),

- ręczniczek mały z zawieszką,

- ubranie na zmianę ( majteczki- kilka par, bluzeczka, spodenki- wszystko w oddzielnym podpisanym woreczku),

Wszystko podpisane w widocznych miejscach.

Dalsze informacje o wyprawce u wychowawczyń w grupach.

 

Suwalska Karta Mieszkańca

 Regulamin Suwalskiej Karty Mieszkańca

GŁOSUJMY NA PRZEDSZKOLE

ODDAJMY SWOJE GŁOSY NA NASZE PRZEDSZKOLE

SMS pod nr 72355 o treści PLA.150

 

Informujemy, że 25 kwietnia, do Gazety współczesnej i Kuriera Porannego będzie dołączany dodatek PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2018,  w którym znajdą się listy kandydatów w kategoriach: Przedszkole na Medal 2018, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego 2018 oraz zdjęcia grup przedszkolnych rywalizujących o miano Najsympatyczniejszej Grupy Przedszkolnej 2018.

 

Zamówienia na dodatek PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2018 znajduje się pod linkiem: www.poranny.pl/dlaprzedszkoli. Informację o ilości zamówionych gazet prosimy przesłać do 23 kwietnia na adres: urszula.szarlej@polskapress.pl.

DYŻUR WAKACYJNY

   
L.p.    Nazwa i adres przedszkola             Przedszkole pracuje        
          Od     Do        
  1.    ul. Raczkowska 41    1.08.2018 r.    31.08.2018 r.       
2.    Przedszkole nr 2 w Suwałkach, Przedszkole nr 1w Suwałkach, ul. Ludwika Wa - skiego 29    1.08.2018 r.    31.08.2018 r.       
3.    Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Janusza Korczaka 4A    1.07.2018 r.    31.07.2018 r.       
4.    Przedszkole nr 4 z Oddziałem
Integracyjnym w Suwałkach,     ul. Marii Skłodowskiej — Curie 7    1.07.2018 r.    31.07.2018 r.       
5.    Przedszkole nr 5 z Oddziałem
Integracyjnym w Suwałkach, ul. Wincentego Witosa 4    1.07.2018 r.    31.07.2018 r.       
6.    Przedszkolu nr 6 w Suwałkach, ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 19    1.08.2018 r.    31.08.2018 r.       
7.    Przedszkolu nr 7 w Suwałkach, ul. Generała Władysława Andersa 10    1.08.2018 r.    31.08.2018 r.       
8.    Przedszkole nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Aleksandra Pu 4B    1.07.2018 r.    31.07.2018 r.       
9.    Przedszkole nr 10 im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 18    1.08.2018 r.    31.08.2018 r.    


Uwaga Rodzice!!!

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli trwają do 30.04.2018 r. w grupie żółtej.

 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Już wkrótce, 21.03.2018.- XVII Festiwal Piosenki Przedszkolnej, organizowany przez Nasze Przedszkole.  Coroczne święto małych śpiewaków objęte  zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałki.  Oto podstawowe informacje. 

DZIEŃ OTWARTY W SP 10 - ogłoszenie grzecznościowe

Drodzy Rodzice W dniu 1 marca 2018 r o godzinie 17.00 zapraszamy na "Dzień Otwarty" w naszej szkole.Tego dnia chcemy przybliżyć Państwu ofertę edukacyjną dla oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas pierwszych. Prosimy o przekazanie informacji znajomym , rodzinie oraz sąsiadom. Z góry dziękujemy i liczymy na Państwa obecność w tym dniu. Z wyrazami szacunku Halina Walendzewicz

Nabór do Przedszkola 2018

Już niedługo rusza nabór do Przedszkoli na rok szkolny 2018/19. Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania, znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja

Informacja o projekcie nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”.

Badz aktywny badz zdrowy.pdf (101.0 KiB)

Informujemy, że w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach jest wolne miejsce w grupie 6-latków

Informujemy, że Przedszkole nr 7 w Suwałkach posiada jedno wolne miejsce w grupie 6-latków!!!

Psycholog w przedszkolu-dyżur

Psycholog Wioletta Racis udziela porad i konsultacji Rodzicom i Nauczycielom

w godz. 1015- 1315

w następujących terminach:

28.02.2018r. (środa)

14.03. 2018r. (środa)

28.03. 2018r. (środa)

11.04. 2018r. (środa)

25.04. 2018r. (środa)

16.05. 2018r. (środa)

30.05. 2018r. (środa)

13.06. 2018r. (środa)

Zajęcia i imprezy organizowane w czasie wakacji

UWAGA RODZICE !!

 

Podpisywanie umów na dyżur wakacyjny do Przedszkola

nr 7 odbywać się będzie w dniach 01.06. – 09.06.2017r.

w godz. od 8.00 do 15.30 w sekretariacie placówki.

 

Nie podpisanie umowy skutkować będzie wykreśleniem z listy.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLI PODCZAS WAKACJI W ROKU 2017

SZANOWNI RODZICE!

ZE WZGLĘDU NA LICZNE PROŚBY DOTYCZĄCE OTWARCIA PRZEDSZKOLI PODCZAS OKRESU WAKACYJNEGO, INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁY ZMIENIONE TERMINY PRACY PRZEDSZKOLI:

03.07-21.07.2017r.

Przedszkole nr 2 (ul. Waryńskiego 29)

Przedszkole nr 6 (ul. Kowalskiego 19)

Przedszkole nr 7 ( ul. Andersa 10)

 

24.07-11.08.2017r.

Przedszkole nr 4 (ul. Skłodowskiej 7)

Przedszkole nr 5 (ul. Witosa 4)

Przedszkole nr 10 (ul. Nowomiejska 18)

 

14.08-31.08.2017r.

Przedszkole nr 1 ( ul. Buczka 41)

Przedszkole nr 3 (ul. Korczaka 4 A)

Przedszkole nr 8 ( ul. Putry 4 B)

 

 

ZGŁOSZENIA RODZICÓW BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 26 MAJA 2017 R. W PRZEDSZKOLACH PRACUJĄCYCH W W.W. OKRESIE!!!

 

2017/2018 Uchwała w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwala w sprawie kryteriow.pdf (367.2 KiB)

Wykaz uczestników na XVI Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

WYKAZ UCZESTNIKÓW XVI FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 01.03.2017

Występy pozakonkursowe:

Zespół „Siódemeczki” z Przedszkola nr 7 w Suwałkach z utworem „Wiosenny rock and roll”

 

Kategoria soliści grupa 3-4 latki

 

1.Jakub Mackiewicz 4 lata „Smoko loko”

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach

nauczyciel: Joanna Piekarska

2. Hanna Gniady 4 lata „Lipka” do akompaniamentu gitary w wykonaniu Andrzeja Gniady

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Sejnach

nauczycielki: Teresa Polens, Elżbieta Ruszczewska

3. Klara Chmielewska 4 lata „Wiatr psotnik”

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

nauczycielki: Grażyna Graczewska, Ewa Kubaszewska

4. Helena Żuryńska 4 lata „A jak pada deszcz”

Przedszkole nr 10 w Suwałkach

nauczyciel: Grażyna Kuprewicz

5. Maja Gościewska 4 lata „Leśna wróżka”

Przedszkole nr 7 w Suwałkach

nauczyciele: Marianna Jakubowska, Agnieszka Luty

 

Kategoria zespoły grupa wiekowa 3-4 latki

6. Zespół „Kropelki” w składzie Alicja Remiszko i Julia Żynda 4 lat: „Kolorowy deszcz”

Zespół Szkół im. Lotników Polskich – Płociczno- Tartak (punkt przedszkolny)

nauczyciel: Wanda Winskiewicz

7. Zespół „Śpiewające brzdące” w składzie Hubert Bujnowski, Kamila Korzun, Paulina Hajko, Jakub Gójski 4 lata: „Popatrzcie na jamniczka”

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

nauczyciele: Aneta Cwiek, Marzena Sowul

 

8. Zespół „Jedyneczki” w składzie: Natalia Malinowska, Aleksandra Makarewicz 4 lata: „Słoneczko”

Przedszkole nr 1 w Suwałkach

nauczyciele: Wiesława Piasecka, Joanna Chlebus

9. Zespół „Meskiukai” w składzie: Matas Kupczyński, Gabija Gryguć, Olivia Vensławska, Łucja Stankiewicz 4 lata: Katins Juods- Czarny kot

Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

nauczyciele: Asta Gryguć, Wida Jolanta Stankiewicz

10. Zespół w składzie Martyna Jurczyk, Sandra Śliwińska, Nikodem Korzun, Kamil Pupel 4 lata:Lubię leżeć na trawie”

Przedszkole nr 7 w Suwałkach

nauczyciele: Małgorzata Górzyńska, Ewa Romanowska

 

Kategoria soliści 5-6 latki

11. Maja Bogdanowicz 5 lat, „Wiosna w ogródku”

Przedszkole nr 2 w Augustowie

nauczyciele: Magdalena Mieliniczek, Małgorzata Grygo

12. Nikola Snarska 6 lat „Puszek okruszek”

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

nauczyciel: Iwona Gwiazdowska

13. Matylda Jędrzejewska 5 lat „Owocowy blues”

Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku przy Zespole Szkół w Starym Folwarku

nauczyciele: Małgorzata Wróblewska, Marta Andruszkiewicz

14. Hanna Adamczewska 6 lat „Magiczne miejsce”

Oddział Przedszkolny w Starym Folwarku

nauczyciel: Janina Matulewicz

15. Dominika Kutyło 6lat :”Laleczka z saskiej porcelany”

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

nauczyciele: Anna Chomicz, Małgorzata Nowikowska

16. Natalia Zysko 6 lat „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Przedszkole nr 1 w Suwałkach

nauczyciele: Małgorzata Sałanowska, Małgorzata Kalinowska

 

17. Filip Ruszewski 6 lat „Pierwszy września”

Przedszkole nr 2 w Suwałkach

nauczyciel: Joanna Tokaj

18. Hanna Wiśniewska „Laleczka z saskiej porcelany”

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

nauczyciele: Bożena Letkiewicz, Alicja Kiślak

19. Izabela Ignatowicz 6 lat: „Zdrowy świat”

Przedszkole nr 10 w Suwałkach

nauczyciel: Patrycja Chomicz- Kowalczyk

20. Patrycja Sowulewska 5 lat „Drewniany pajacyk”

Przedszkole nr 7 w Suwałkach

nauczyciele: Bogumiła Ołów, Beata Borkowska

21. Milda Aleksa 6 lat „Trys nukstukai”- trzy krasnoludki

Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

nauczyciel: Irena Staśkiewicz

 

 

Kategoria zespoły 5-6 latki

22. Zespół „Muchomorki” w składzie: Krystian Ostrowski, Laura Raczkowska, Wiktoria Jarmoszko, Kaja Grześkowiak 6 lat: „Biedroneczki”

Przedszkole nr 2 w Augustowie

nauczyciel: Krystyna Polkowska

23. Zespół „Słoneczka” w składzie: Martyna Korsakowska, Gabriela Oleksiewicz 6 lat: „Tęcza cza cza cza”

Przedszkole nr 6 w Suwałkach

nauczyciele: Anna Bogdan, Teresa Kuźma

24. Zespół „Słoneczne trio” w składzie: Kaja Berniecka, Patrycja Budowicz, Gaja Milewska 5 lat: „Słoneczne opowieści”

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Sejnach

nauczyciel: Elżbieta Miszkiel

25. Zespół „FA-SOL-KI” w kładzie: Kacper Grygo, Magdalena Nadziejko, Hubert Głośny, Magdalena Dolistowska, 6lat: „Fantazja”

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

nauczyciel: Iwona Gwiazdowska

26. Zespół „Skowronki” w składzie Laura Zielińska, Natalia Omilianowicz 5 lat: „Małpia przygoda”

Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku przy Zespole Szkół w Starym Folwarku

nauczyciele: Małgorzata Wróblewska, Marta Andruszkiewicz

27. Zespół w składzie Lena Kondracka, Zosia Obrębska, Zosia Wysocka, Ola Lewandowska 5 lat: „Bajkowy krawiec”

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

nauczyciele: Anna Dadura, Teresa Jeruć

28. Zespół „Motylki” w składzie: Zosia Danilewska, Klaudia Korenkiewicz, Klara Masłowska, Filip Wojsznis 6 lat: „Rock and roll dziadka i babci”

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach

nauczycielki: Danuta Świerzbin, Urszula Sakowska

29. Zespół w składzie Natalia Makarewicz, Laura Łabędzka, Patrycja Sowulewska, Natalia Tederko 5 lat: „Gasnąca zapałka”

Przedszkole nr 7 w Suwałkach

nauczyciele: Bogumiła Ołów, Beata Borkowska

XVI Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Psycholog w przedszkolu

Pani Wioletta Racis - psycholog

Udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom na terenie naszego przedszkola w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 12.00  

Konkurs fotograficzny

       

Rodzinny Konkurs Fotograficzny

„Przyroda wokół nas"

Regulamin konkursu fotograficznego:

Organizatorem  konkursu jest Przedszkole 7 w Suwałkach
 Konkurs adresowany jest do dzieci i Rodziców
z Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Celem konkursu jest :

 • budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej,
 • poszerzanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą ,
 • ukazanie różnorodności świata roślin i zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych w różnych porach roku,
 • zacieśnianie więzi rodzinnych,
 • zaprezentowanie ciekawych zdjęć wykonanych przez dzieci i ich Rodziców

 Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografię w formie elektronicznej na e-mail

 nauczycielp7suwalki@gazeta.pl

 w terminie do 18 listopada 2016r. z dopiskiem: konkurs fotograficzny

 · zgłoszone do konkursu fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek dziecka, oznaczenie grupy dziecka, do której uczęszcza,

 · zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

 Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 • wszystkie przesłane fotografie będą eksponowane na stronie internetowej naszego przedszkola,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 25 listopada 2016r. na stronie internetowej Przedszkola nr 7 w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń
 • zdjęcia oceniane będą wg walorów przyrodniczych i estetycznych ( tylko ujęcia przyrody)
 • dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody.

 

Nagrodzone prace będą zdobiły korytarze naszego przedszkola.

 Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy

Czekamy na ciekawe zdjęcia!!!!

 

 

Wyprawka

Wyprawka dla dzieci 3-letnich:


1. Chusteczki higieniczne - 2 duże pudełka
2. Mydło wpłynie - 2 szt.
3. Ręcznik papierowy - 2 szt.
4. Ręcznik tekstylny mały z uchwytem podpisany
5. Kapcie bez sznurowadeł w worku podpisanym
6. Pościel w worku podpisana
7. Piżamka
8. Ubranie na zmianę

Zakup pozostałych artykułów wyprawki zostanie omówiony na zebraniach.

 

 

Ważna informacja!

UWAGA

Informujemy, iż umowy z przedszkolami pełniącymi dyżur wakacyjny będą podpisywane

w następujących terminach:

 

Przedszkole nr 1, ul. Buczka 41

14 - 20.06.2016 r. – w godz. 8.00-15.00

 

Przedszkole nr 5, ul. Witosa 4

14 - 20.06.2016 – w godz. 8.00-16.00

 

Przedszkole nr 6, ul. Kowalskiego 19

13 - 20.06.2016 r. w godz. 9.00-15.00

 

 

Ponadto informujemy, że Przedszkola nr 1, 5  będą czynne w godz. 6.30-16.30

a Przedszkole nr 6 w godz. 6.00-16.30.

Ogólnopolska akcja społeczna „Bezpieczne Wakacje 2016”

Akcja rusza 1 czerwca i adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Straży Pożarnej, w oparciu o materiały przygotowane przez ekspertów oraz udostępnione przez Zarząd Główny PTTK.

Równolegle od 1 czerwca w ramach akcji prowadzony będzie - jak dotąd największy - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

"Moje Bezpieczne Wakacje 2016" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej!

Więcej wiadomości na ten temat na stronie internetowej www.BezpieczneWakacje.pl - zakładka pobierz.

 

Konkurs Plastyczny "Ale Jajo"

ALE JAJO

Zapraszamy dzieci i rodziców do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- technicznym na największe i najciekawsze wielkanocne jajko.

1.Organizator:

Przedszkole nr 7 w Suwałkach

2.Cele konkursu:

- promowanie wśród  najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,

- pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska

-wykorzystanie w pracy surowców wtórnych

- pobudzenie inwencji twórczej w zakresie ozdabiania jajek z zachowaniem akcentów regionalnych

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci oraz dorosłych

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami Wielkiej Nocy

3.Uczestnicy:

- dzieci uczęszczające do naszego przedszkola  wraz z rodzicami.

4.Warunki konkursu

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką  przestrzennego jajka wielkanocnego (większego niż tradycyjne jajko kurze) z wykorzystaniem surowców wtórnych. Każda praca musi zawierać metryczkę wg wzoru:

Imię i nazwisko dziecka:

Grupa, do której uczęszcza dziecko.

Prace przechodzą na rzecz organizatora.

5.Termin składania prac:

Jajka należy dostarczyć do nauczycielek do dnia  18.03.16r.

6.Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

7.Nagrody:

Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody rzeczowe za najciekawsze prace.

8.Wystawa prac i wręczenie nagród:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.16r.

Zaproszenie na dni otwarte w Szkołach Podstawowych

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi 5 i 6 letnimi na dni otwarte w Szkołach Podstawowych, które odbędą się wg harmonogramu:

 

-        12 lutego 2016 r. – ZS8 SP2 ul. Kościuszki,

-        15 lutego 2016 r. – ZS3 SP11 ul .Szpitalna

-        16 lutego 2016 r. – SP9 ul. Hamerszmita i ZS10 SP10 ul. Lityńskiego

-        17 lutego 2016 r. – SP4 ul. Wojska Polskiego i ZS9 SP5 ul. Młynarskiego,

-        19 lutego 2016 r. – SP6  ul. Sejneńska i ZS7 SP7 ul. Minkiewicza.

 

W każdej szkole odbędą się dwa spotkania:

- o godzinie 1000 –  zapraszamy grupy zorganizowane z przedszkoli wraz z rodzicami,

- o godzinie 1700 - zapraszamy  rodziców z dziećmi.

 

XV Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Zwracamy się z prośbą do rodziców o wsparcie naszego przedszkola książeczką, grą, układanką,przyborami szkolnymi, itp. Przygotowujemy się do Jubileuszowego XV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie się 9 marca oraz Festynu Rodzinnego. Za wsparcie DZIĘKUJEMY!!!

Ile radości może sprawić choremu dziecku książeczka…

I my tę radość niesiemy tuż przed świętami. Nasze podarunki ( książeczki, gry, układanki i zabawki) na pewno ucieszą chore dzieci korzystające z opieki medycznej w Suwałkach. Ogromne podziękowania składamy Naszym Rodzicom, którzy przyczynili się do każdego uśmiechu na twarzach dzieci. Nasi rodzice są na MEDAL!!!

Szlachetna paczka - relacja z wręczenia paczki RODZINIE

Drogi Darczyńco,

razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro! 

Dziękujemy za czas, zaangażowanie w przygotowanie paczki. Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem PDL-1636-501154), chciał przekazać kilka słów od siebie.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.

Kiedy zaczęliśmy wnosić kolejne paczki do kuchni Pani Eweliny, kobieta była zaskoczona ilością otrzymanych prezentów. W pierwszej chwili zaniemówiła z wrażenia a następnie powiedziała, że "nigdy w życiu nie spodziewała się takiej ilości podarunków". Razem z synkiem Kamilem zaczęli rozpakowywać prezenty. Z każdą kolejną otwieraną paczką wzruszenie Pani Eweliny było coraz większe. Niesamowite było t,o jak Kamil biegał co całej kuchni i krzyczał z radości kiedy wyjmował z paczek kolejne prezenty przeznaczone tylko dla niego. Kobieta za wszystko serdecznie dziękowała i wzruszona mówiła, że tak szczęśliwego Kamilka to ona dawno nie widziała i żartowała, że "z wrażenia Kamil na pewno nie będzie spał dwa dni". Kobieta cieszyła się ze wszystkich prezentów ale najwięcej radości sprawiły jej ubranka dla Kamila, których jej najbardziej brakowało oraz firanki i odkurzacz. Mówiła, że wreszcie posprząta porządnie mieszkanie na święta i ustroi firankami okna. Powtarzała w kółko, że to będą jej najlepsze święta w życiu.

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:

Chciałabym Państwu serdecznie podziękować za przygotowanie tak rewelacyjnej paczki. Są Państwo niesamowitymi ludźmi i wierzę, że prezenty jakie ofiarowaliście Pani Ewelinie i jej synkowi Kamilkowi, sprawią, że zbliżające się święta będą dla nich ciepłe, radosne i wyjątkowe. Państwa pomoc jest dla mnie potwierdzeniem, że są jeszcze tacy ludzie jak Wy, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Uczestniczenie w projekcie jest dla mnie ogromnym zaszczytem i ogromną przyjemnością ponieważ tacy ludzie, jak Państwo inspirują do tego, aby stawać się lepszym człowiekiem. JEDEN ZA WSZYSTKICH WSZYSCY ZA JEDNEGO !!!!!

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:

"Dziękuję z całego serca, że chcieliście Państwo pomóc zupełnie obcym ludziom".

W XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI impuls do zmiany otrzymało ponad 20 700 rodzin, których odwiedziło ponad 10 000 wolontariuszy. Paczki przygotowało ponad 700 000 darczyńców. Dziękujemy, że byłeś wśród nich. 
W załączniku e-maila znajdziesz imienny certyfikat z podziękowaniem za udział w projekcie.

XVI edycja "Góra Grosza" zakończona

Podsumowanie akcji "Góra Grosza" w roku szkolnym 2015/2016 w Przedszkolu nr 7.

W ramach tej akcji przekazaliśmy razem 334,82 zł.

Grupa „Żółta” zebrała – 74,11 zł.

Grupa „Zielona” zebrała – 70,03 zł.

Grupa „Pomarańczowa” zebrała – 63,32 zł.

Grupa „Czerwona” zebrała – 54,59 zł.

Grupa „Fioletowa” zebrała – 34,04 zł.

Grupa „Biała” zebrała – 21,12 zł.

Grupa „Niebieska” zebrała – 17,61 zł.

W IMIENIU DZIECI JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!!!

Wspieramy książeczką , grą i materiałami piśmienniczymi suwalski szpital.

Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia ,,Globmedis” zwraca się  z prośbą  do mieszkańców  miasta i okolic o pomoc w zbiórce książek, gier planszowych , klocków, kolorowanek, kredek i innych materiałów piśmienniczych. Nasze przedszkole włącza się do akcji i prosi rodziców by w porządkach przedświątecznych przeglądnąć książeczki, gry i zabawki, którymi nie bawią się dzieci i przekazać je dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach pomocowych.

Zbiórka trwa do 22 grudnia w naszych salach.

 

Od 23 listopada do 4 grudnia uczestniczymy w akcji ,,Góra grosza”.

Nasze puszki wypełniają się małymi monetami, z czego się ogromnie cieszymy! Każdy grosik wspomaga dzieci, które nie mają szansy wychowywać się w rodzinach. Dlatego nasze grosze pomagają tworzyć miejsca zbliżone do domu rodzinnego. Akcja pozwala także  sporządzić programy, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź otwiera możliwości do stworzenia nowych miejsc które przypomną im środowisko rodzinne. 

 W imieniu dzieci DZIĘKUJEMY na wsparcie!!!

                                                                                

Akcja charytatywna- pokaż swoje wielkie serce!

Nasi Przedszkolacy i Rodzice pokazują nam każdego roku że warto pomagać! Zbieramy słodycze, zabawki, artykuły szkolne dla Mikołajkowego Autobusu Radia 5. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem-  narazie w salach gromadzimy wszystkie prezenty, a w piątek przekażemy wszystkie zebrane rzeczy najbardziej potrzebującym, czyli dzieciom z suwalskich świetlic. Te dzieci również czekają na paczki od Świętego Mikołaja…więc sprawmy im ogromną radość. Dzielmy się z innymi.

Kalendarz imprez 2015/2016

Kalendarz imprez i uroczystości na rok szkolny 2015/2016:

Termin

Działania

WRZESIEŃ

Święto Pieczonego Ziemniaka” –wycieczka do WPN w Krzywym

Sprzątanie Świata WPN

 

Dzień Przedszkolaka

PAŻDZIERNIK

"Witamy Jesień w przedszkolu i na parapecie" – impreza cykliczna

 

Dzień Kundelka w Bibliotece Publicznej

LISTOPAD

Święto Niepodległości – Przedszkolna Akademia

Pasowanie na przedszkolaka 

Światowy Dzień Pluszowego Misia

GRUDZIEŃ

Wizyta Mikołaja w przedszkolu

Akcja Charytatywna „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Jasełka

 

„Góra Grosza”

 

Przegląd Kolęd i Pastorałek w Przedszkolu nr 4

STYCZEŃ

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

LUTY/ II połowa

Przegląd wierszy M. Konopnickiej

 

Akcja charytatywna” Dokarmiamy zwierzęta zimą”

MARZEC / I połowa

Przegląd Piosenki Przedszkolnej eliminacje wewnętrzne

V Edycja Konkursu Plastyczno – konstrukcyjnego „EKO ZABAWKA”

KWIECIEŃ

XV Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

Światowy Dzień Ziemi

MAJ

Przegląd Tańców Nowoczesnych w Przedszkolu nr 6

Święto Rodziny

Wielka Olimpiada Małych Sportowców

 

Gala Teatrów Przedszkolnych

 

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

CZERWIEC

Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej

Przegląd Tańca Ludowego

„Akcja cała Polska czyta dzieciom”

Pożegnanie starszaków

 

V Festyn Ekologiczny

 

INICJATYWY RODZICIELSKIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców naszych dzieciaczków do wspólnych działań w swoich grupach. Można zaprezentować dzieciom, w formie zajęć lub zabawy elementy swojej pracy, lub pochwalić się swoim hobby, np. szycie, karate, masaż, fotografia, malowanie twarzy, fryzjerstwo i wiele innych. Zapraszamy również do wspólnej akcji " Cała Polska czyta dziecim." Można przyjść, poczytać dzieciom bajeczki lub werszyki. Z wszelkiMI ustaleniami zapraszamy chętnych rodziców do pań wychowawczyń z grup. Dzieciom będzie to ogromna frajda, a rodzicom- okazja do wspólnej zabawy i integracji z grupą. 

Rodzinny Konkurs Fotograficzny

„Podróż do krainy przyrody”

Regulamin konkursu fotograficznego:

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole 7 w Suwałkach

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i Rodziców

z Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

 

Celem konkursu jest :

 • · budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej,
 • · poszerzanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą ,
 • · ukazanie różnorodności świata roślin i zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych

w różnych porach roku,

 • · zacieśnianie więzi rodzinnych,
 • · zaprezentowanie ciekawych zdjęć wykonanych przez dzieci i ich Rodziców

Warunki uczestnictwa:

 • · każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografię w formie elektronicznej na e-mail

nauczycielp7suwalki@gazeta.pl

 w terminie do 25 września 2015r. z dopiskiem: konkurs fotograficzny

 • · zgłoszone do konkursu fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek dziecka, oznaczenie grupy dziecka, do której uczęszcza,

 • · zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 • · wszystkie przesłane fotografie będą eksponowane na stronie internetowej naszego przedszkola,
 • · wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 29 września 2015r.

na stronie internetowej Przedszkola nr 7 w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń

 • · zdjęcia oceniane będą wg walorów przyrodniczych i estetycznych ( tylko ujęcia przyrody)
 • · dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody.

Nagrodzone prace będą zdobiły korytarze naszego przedszkola.

Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy

Czekamy na ciekawe zdjęcia!!!!

 

 

Dni otwarte

Dnia 31 sierpnia,2015 roku w godzinach 9:00-10:00 zapraszamy rodziców wraz z nowoprzyjętymi dziećmi na dni otwarte w naszym przedszkolu. Będzie to czas na uzyskiwanie informacji od nauczycielek grup i zadawanie pytań. Dzieci "oswoją się" z otoczeniem, zabawkami i paniami.

 

WYPRAWKA 3-LATKA

WYPRAWKA DZIECKA W GRUPIE 3 –LATKÓW na rok szk. 2015/2016:

-kapcie w woreczku

-mały ręcznik z zawieszką

-ubranie zapasowe- cały zestaw (do przebrania, w razie wypadku)

-pościel :poduszeczka + kołderka+ piżamka

Wszystko podpisane w widocznym miejscu.

O pozostałych rzeczach wyprawkowych poinformują wychowawczynie w grupach.

Ankieta dotycząca potrzeb i oczekiwań rodziców wobec przedszkola

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb, oczekiwań rodziców wobec przedszkola i pozostawienie u nauczycielek w grupach.

EKO - ZABAWKA

Regulamin konkursu plastycznego

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastycznym na stworzenie najciekawszej ekologicznej zabawki.

1. Organizator:

Przedszkole nr 7 w Suwałkach

Nauczycielki: Beata Borkowska i Bogumiła Ołów

2. Cele konkursu:

– promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwianie na konieczność dbania o środowisko naturalne;

–pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci;

– rozwijanie wyobraźni i fantazji;

– rozwijanie zdolności manualnych;

– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych.

3. Uczestnicy:

Dzieci z naszego przedszkola wraz z rodzicami.

4. Warunki konkursu:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką plastyczną przestrzennej ekologicznej zabawki. Każda praca musi zawierać metryczkę wg wzoru:

Imię i nazwisko dziecka

Grupa do której uczęszcza dziecko.

5. Termin składania prac:

Prace należy dostarczyć do nauczycielek do dnia 10. 04. 2015 roku.

6. Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Przy ocenie jury konkursu będzie brało pod uwagę między innymi kreatywność autora oraz ilość wykorzystanych materiałów oraz funkcjonalność wykonanej zabawki

7. Nagrody:

Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody rzeczowe za najciekawsze prace.

8. Wystawa prac i wręczenie nagród:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17. 04. 2015 roku.

 

AKCJA CHARYTATYWNA

W związku z prowadzoną przez nasze Przedszkole akcją charytatywną  pod hasłem :"Podziel się pościelą", zwracamy się o pomoc w zbiórce bielizny pościelowej, do oddziałów w suwalskim szpitalu.Pościel można przynosic do nauczycielek grup, skąd zostanie przekazana do szpitala. 

Za pomoc serdecznie dziękujemy!

Dyżur Wakacyjny

Informujemy, iż od 9 lutego br. jest możliwość wpisania dziecka na listę na tzw. dyżur wakacyjny. 

Na listę mogą być zapisane dzieci uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Dyżur wakacyjny:   

Lipiec 2015 r. 

– Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Korczaka 4A

– Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej ul. Nowomiejska 18

Sierpień 2015 r. 

– Przedszkole nr 2, ul. Waryńskiego 29

– Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Putry 4B

Zapisy u nauczycielek grup.

"Wymaluj Zimę - Bajkowy las"

 

Drodzy Państwo, kochane dzieci,

Dzieci posiadają w sobie wrodzoną kreatywność, która potrzebuje ujścia. Naturalnym sposobem na wyrażenie siebie i swoich marzeń jest twórczość plastyczna. Waszym zadaniem będzie pokazanie poprzez różne formy plastyczne swoje wyobrażenie "Bajkowego lasu" w zimowej scenerii. W treści pracy można umieścić elementy bajki np. postać ulubionego bohatera. Liczymy na szeroki oddźwięk małych artystów naszego przedszkola. Życzymy wspaniałych pomysłów i radości w procesie tworzenia.

Organizatorem: Przedszkole nr 7 w Suwałkach i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konkurs przebiega w dwóch etapach przedszkolnym i ogólnopolskim.

Terminy:

 • do 16.02.201 - dostarczenie prac konkursowych
 • w trzecim tygodniu lutego - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, wystawa prac

Uczestnicy konkursu: dzieci z grup 3-4 latków i 5-6 latków

Cele konkursu: rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody zimą, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych oraz możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości.

 Warunkiem udziału: jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice  od rysunku po kolaż. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

 • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię, nazwisko wykonawcy, wiek i grupę przedszkolną
 • Format prac: A4

  Prace oceni powołana komisja,która wyłoni laureatów z każdej kategorii wiekowej. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

Spośród nagrodzonych prac konkursowych zostanie wybrana tylko jedna, którą oceni komisja Biura Konkursowego TPL Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 31.03.2015 r.

Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

 

 

DNI OTWARTE

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które pragną rozpocząć swoją przedszkolną przygodę w nowym roku szkolnym 2015-2016 na DNI OTWARTE. Odbędą się one w dniach 16-17 luty. Dzieci zapoznają się z funkcjonowaniem w grupie, pobawią się ze starszymi kolegami. Będą też miały okazję do wspólnych zabaw i nowych przeżyć. 

                                 Serdecznie zapraszamy.