Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno - wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanej dalej "przedszkolami", oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowannia.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

W naszym przedszkolu są realizowane dwa programy wychowania przedszkolnego:

 1. "Zbieram, poszukuję, badam" Dorota Dziamska, Marzena Buchnat.
 2. "Wokół przedszkola " Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.

Innowacje pedagogiczne w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach

W Przedszkolu nr 7 w Suwałkach w roku szkolnym 2017/2018 zostaną wdrożone 2 innowacje pedagogiczne:

„Mały matematyk”. Innowacja ma charakter programowy i stanowi rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem jest stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci oraz przygotowanie do podjęcia zadań poprzez kształtowanie postawy gotowości do poznania i działania oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i zadaniowych. Dzieci uczą się podstawowych zagadnień matematycznych poprzez formy zajęć, które umożliwiają dziecku zaspokojenie jego naturalnych potrzeb poznawania otaczającej rzeczywistości. Adresatami innowacji są dzieci pięcioletnie z grupy „Pomarańczowej” Przedszkola nr 7 |w Suwałkach.

Autor innowacji: Ewa Romanowska

„Sport to zdrowie – zajęcia sportowe z unihokeja”. Innowacja powstała w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia zajęć sportowych z unihokeja na terenie placówki. Unihokej to gra bezpieczna, wyzwalająca wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. Jej uniwersalność wyraża się w możliwościach dokonywania zmian dotyczących zasad gry, tak, aby były odpowiednie nie tylko do umiejętności i możliwości grających, ale także do warunków lokalowych w przedszkolu. Unihokej spełnia wymagania, jakie powinno się stawiać sportom dla najmłodszych. Jest sportem – zabawą, nacechowaną dużą dynamiką, walorami wychowawczymi, zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej oraz daje satysfakcję z gry jej uczestnikom poprzez możliwość zdobywania punktów przez wszystkich grających. Systematyczne uprawianie unihokeja wzmacnia organizm dziecka, wpływa na poprawę ogólnego rozwoju fizycznego, rozwija motorykę oraz pozwala opanować specjalne umiejętności i nawyki ruchowe. Istotną cechą tej gry jest szybkość działania swoboda operowania piłeczką, konieczność podejmowania własnych decyzji. Jest to gra, której zasady dostosowujemy do potrzeb i umiejętności grających. Adresatami innowacji są dzieci sześcioletnie Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Autor innowacji: Zofia Nowalska

 

Programy autorskie

1. "Suwalszczyzna nasza mała ojczyzna" opracowany przez B.Czyżyk i M.Górzyńską.

Celem programu jest m.in. kształtowanie poczucia więzi z najblizszym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznanie kultury materialnej i duchowej , poznanie zwyczajów i tradycji oraz historii i przyrody regionu
w zakresie dostepnym najmłodszym.

2. "Program edukacyjny dotyczący adaptacji dzieci 3-letnich" opracowany przez B.Czyżyk, B. Ołów i M.Górzyńską.

Program ma umożliwiać dzieciom sprawne rozwiązywanie trudności związane z podejmowaniem nowych ról
w środowisku przedszkolnym. Koncentruje się na różnych aspektach pracy z dzieckiem, szczególny nacisk kładzie na kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju 3-latka.

3. "Program edukacji ekologicznej" -autorstwa B. Ołów i M.Górzyńskiej ma na celu:
- kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych;
- tworzenie stałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu;
- zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody;
- uświadomienie dzieciom ich wpływu na własne zdrowie i środowisko.

 

4."Mały matematyk" - Innowacja -opracowany przez Ewę Romanowską

Mottem wiodącym innowacji pedagogicznej są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!",albowiem właśnie wiek przedszkolny obejmujący lata od trzeciego do siódmego roku życia jest szczególnym okresem rozwoju dziecka ze względu na sposób poznawania rzeczywistości dokonujący się poprzez swobodne zdobywanie doświadczenia i mimowolne uczenie się.

Celem innowacji jest umożliwienie dziecku nabywanie doświadczeń, ważnych w rozwoju intelektualnym, które spowodują zmiany w procesach poznawczych takich jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć i myślenie, dzięki którym dziecko odbiera i przechowuje informacje, odtwarza i przetwarza .

Innowacja „ Mały matematyk ”ma charakter programowy i stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu, na którym pracuje grupa.

5. "English for Kids" - Program autorski z języka angielskiego  opracowany przez Alinę Orłowską

Program jest skierowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola :
- 3-latków
- 4-latków
- 5-latków
- 6 -latków

Przykłady realizacji celów wychowania przedszkolnego na zajęciach z języka angielskiego :

1) rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego
i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
2) uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek
3) stawianie dzieci w sytuacjach, w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie
w zabawach i grach elementu współzawodnictwa
4) praca w grupach, wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu
5) praca w parach, wspólne rozwiązywanie zadań, kształtowanie wzajemnego szacunku, stymulowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych
6) nauczanie treści prozdrowotnych, gry i zabawy ruchowe
7) nauczanie treści przyrodniczych i społecznych, rozbudzanie wrażliwości wobec rówieśników z innych krajów, prowadzenie grupowych dyskusji, w których każde dziecko może wyrazić swoje zdanie
8) śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanki itp.
9) kształtowanie szacunku wobec innych ludzi i tolerancji wobec innych kultur, refleksja nad tożsamością narodową
10) rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych, zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stymulowanie samodzielności w prostych pracach plastycznych, wykorzystanie najnowszych technologii
w
nauczaniu
Wraz z nowelizacją podstawy programowej w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, dodany został jedenasty cel wychowania przedszkolnego, a mianowicie :
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.

Podany poniżej zestaw grup leksykalnych dotyczy wszystkich przedszkolnych grup wiekowych:
Semestr I
1. Greetings - Pozdrowienia
2. Colours - Kolory
3. Let's count - Liczymy
4. My family - Moja rodzina
5. School accessories - Przybory szkolne
6. Weather - Pogoda
7. Toys - Zabawki
8. Parts of  body - Części ciała
9. Halloween - Wigilia Wszystkich Świętych
10. Opposites - Przeciwieństwa
11. Winter Clothes - Ubrania na zimę
12. Christmas - Święta Bożego Narodzenia

Semestr II
1. Animals on the farm - Zwierzęta wiejskie
2. Animals at the zoo - Zwierzęta zoologiczne
3. Animals at home - Zwierzęta domowe
4. Fruits - Owoce
5. Vegetables - Warzywa
6. Vehicles - Pojazdy
7. Food - Jedzenie
8. Easter - Wielkanoc
9. Feelings - Uczucia
10. Careers - Zawody
11. Summer clothes - Ubrania na lato
12. Holidays - Wakacje

Ze względu na wiek dzieci treści programowe są odpowiednio dobrane do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Edukacja językowa dzieci ma swoją wyraźną specyfikę. Ze względu na cechy rozwojowe dzieci nauka języka obcego powinna być ukierunkowana głównie na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem obcym powinno być przede wszystkim zabawą.
W zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej szczególną uwagę zwrócono na to, aby przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym było włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i  odbywało się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.
 Może to zostać zrealizowane poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku angielskim, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Niniejszy program przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę od zera. Może być realizowany
w przedszkolach publicznych i prywatnych .
 Program oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Roztańczone przedszkolaki

Opracowały:

Jolanta Taraszkiewicz

Paulina Zofia Nowalska

Anna Eleksnin - Lachowska

Program został napisany dla potrzeb prowadzenia zajęć tanecznych na terenie placówki zgodnie z obowiązującą Pdstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Cele ogólne programu:

 • wspomaganie aktywności rozwojowej dzieci z wykorzystaniem muzyki
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką
 • pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej
 • rozwijanie zaionteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego, aktywnego życia
 • wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
 • uświadomienie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności
 • doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu
 • kształtowanie ekspresji tworczej
 • kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń
 • udział w programach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku czyli reprezentowanie placówki podczas różnych festiwali, pokazów i turnieju tańca dla dzieci przedszkolnych
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością
 • doskonalenie harmonii i poczucia rytmu

 

Jestem bezpiecznym przedszkolakiem

Opracowały:

Jolanta Taraszkiewicz

Paulina Zofia Nowalska

Anna Eleksnin-Lachowska

Barbara Beata Borkowska

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

Program obejmuje cykl działań wychowawczych promujących bezpieczne zachowania, a skierowany jest zarówno do przedszkolaków jak i ich rodziców. Obejmuje rónież treści związane z bezpieczeństwem dziecka na drodze,
w podróży, a w szczególności:

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego podróżowania
 • Poznawanie różnych środków komunikacji
 • Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów uprzywilejowanych
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych

 

Program zajęć sportowych z unihokeja

Opracowały:

Paulina Zofia Nowalska

Beata Zdancewicz

 

Program został napisany dla potrzeb prowadzenia zajęć sportowych z unihokeja na terenie placówki.

 

Celem programu jest:

- popularyzacja gry w unihokeja wśród dzieci w wieku przedszkolnym;

- rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych elementów gry w  unihokeja;

- zachęcenie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej;

- wspomaganie rozwoju psychofizycznego;

- odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych;

- polepszenie ogólnego stanu zdrowia;

- przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika;

- poznanie własnych zdolności motorycznych;

- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną;

- nabywanie świadomości poczucia własnego ciała;

- radzenie sobie z konfliktami;

 

 

Program czytelniczy „Od najmłodszych lat z książką za pan brat”

Opracowały:

Beata Zdancewicz

Paulina Zofia Nowalska

Alina Orłowska

 

Głównym założeniem programu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego  i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej, poznawanie autorów książek dla dzieci, oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności.

Cele programu:

 • Ukierunkowane na dziecko
 • Stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka.
 • Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni dziecka.
 • Ćwiczenie koncentracji.
 • Poszerzanie zasobów ogólnej wiedzy dziecka.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Kształtowanie nawyku czytania.
 • Budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem.
 • Nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej;
 • Podejmowanie próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów;
 •  Analizowanie treść utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska;
 • Przygotowywanie inscenizacji utworów i udział w nich:
 • Ukierunkowane na rodzinę
 • Szerzenie wiedzy na temat wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka
 • Uświadomienie rodzicom roli głośnego czytania w prawidłowym rozwoju dziecka.  
 • Współdziałanie z nauczycielkami poprzez włączenie się w realizację programu i aktywne uczestnictwo w jego realizacji
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz własnego dziecka i  przedszkola
 • Stwarzanie rodzicom możliwości wyrażania swoich opinii i informacji zwrotnych o tym, jakie są efekty oddziaływań przedszkola
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach proponowanych przez przedszkole
 • Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu

 

 

 

Klub Młodego Odkrywcy (KMO)

Koordynator programu:

Barbara Beata Borkowska

Centrum Nauki Kopernika jest koordynatorem programu, który ma na celu rozwijanie i promowanie inicjatywy Klubów Młodego Odkrywcy (KMO). W Klubie Młodego Odkrywcy dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielną wiedzę. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie. Przedmiotem takich badań - zależnie od wieku dzieci - mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody.

Akademia Aquafresh

Koordynator programu:

Bogumiła Ołów

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach od 2011 roku oraz od 2014 w żłobkach. W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny. Jesteśmy w czołówce krajów z największym procentem dzieci chorujących na próchnicę. Nadrzędnym celem tego programu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Zapraszamy do aktywnego udziału
w tym programie. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej http://www.akademia-aquafresh.pl gdzie czeka wiele materiałów dodatkowych. Najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona
z zabawą. 

 

Czyste Powietrze Wokół Nas

Koordynator programu:

Barbara Beata Borkowska

Założenia programu:

 • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego,
 • program jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów,
 • program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi;
 • stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń,
 • zwiekszenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.