Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno - wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanej dalej "przedszkolami", oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowannia.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

W naszym przedszkolu są realizowane dwa programy wychowania przedszkolnego:

 1.  "Zbieram, poszukuję, badam" Dorota Dziamska, Marzena Buchnat.
 2.  "Nasze przedszkole" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska.

Innowacje pedagogiczne w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach

W Przedszkolu nr 7 w Suwałkach w roku szkolnym 2017/2018 zostaną wdrożone 2 innowacje pedagogiczne:

„Mały matematyk”. Innowacja ma charakter programowy i stanowi rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem jest stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci oraz przygotowanie do podjęcia zadań poprzez kształtowanie postawy gotowości do poznania i działania oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i zadaniowych. Dzieci uczą się podstawowych zagadnień matematycznych poprzez formy zajęć, które umożliwiają dziecku zaspokojenie jego naturalnych potrzeb poznawania otaczającej rzeczywistości. Adresatami innowacji są dzieci pięcioletnie z grupy „Pomarańczowej” Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Autor innowacji: Ewa Romanowska

„Sport to zdrowie – zajęcia sportowe z unihokeja”. Innowacja powstała w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia zajęć sportowych z unihokeja na terenie placówki. Unihokej to gra bezpieczna, wyzwalająca wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. Jej uniwersalność wyraża się w możliwościach dokonywania zmian dotyczących zasad gry, tak, aby były odpowiednie nie tylko do umiejętności i możliwości grających, ale także do warunków lokalowych w przedszkolu. Unihokej spełnia wymagania, jakie powinno się stawiać sportom dla najmłodszych. Jest sportem – zabawą, nacechowaną dużą dynamiką, walorami wychowawczymi, zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej oraz daje satysfakcję z gry jej uczestnikom poprzez możliwość zdobywania punktów przez wszystkich grających. Systematyczne uprawianie unihokeja wzmacnia organizm dziecka, wpływa na poprawę ogólnego rozwoju fizycznego, rozwija motorykę oraz pozwala opanować specjalne umiejętności i nawyki ruchowe. Istotną cechą tej gry jest szybkość działania swoboda operowania piłeczką, konieczność podejmowania własnych decyzji. Jest to gra, której zasady dostosowujemy do potrzeb i umiejętności grających. Adresatami innowacji są dzieci sześcioletnie Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Autor innowacji: Zofia Nowalska

 

Programy autorskie

1. "Suwalszczyzna nasza mała ojczyzna" opracowany przez B.Czyżyk i M.Górzyńską.

Celem programu jest m.in. kształtowanie poczucia więzi z najblizszym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznanie kultury materialnej i duchowej , poznanie zwyczajów i tradycji oraz historii i przyrody regionu w zakresie dostepnym najmłodszym.

2. "Program edukacyjny dotyczący adaptacji dzieci 3-letnich" opracowany przez B.Czyżyk, B. Ołów i M.Górzyńską.

Program ma umożliwiać dzieciom sprawne rozwiązywanie trudności związane z podejmowaniem nowych ról w środowisku przedszkolnym. Koncentruje się na różnych aspektach pracy z dzieckiem, szczególny nacisk kładzie na kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju 3-latka.

3. "Program edukacji ekologicznej" -autorstwa B. Ołów i M.Górzyńskiej ma na celu:
- kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych;
- tworzenie stałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu;
- zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody;
- uświadomienie dzieciom ich wpływu na własne zdrowie i środowisko.

 

4."Mały matematyk" - Innowacja -opracowany przez Ewę Romanowską

Mottem wiodącym innowacji pedagogicznej są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!",albowiem właśnie wiek przedszkolny obejmujący lata od trzeciego do siódmego roku życia jest szczególnym okresem rozwoju dziecka ze względu na sposób poznawania rzeczywistości dokonujący się poprzez swobodne zdobywanie doświadczenia i mimowolne uczenie się.

Celem innowacji jest umożliwienie dziecku nabywanie doświadczeń, ważnych w rozwoju intelektualnym, które spowodują zmiany w procesach poznawczych takich jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć i myślenie, dzięki którym dziecko odbiera i przechowuje informacje, odtwarza i przetwarza .

Innowacja „ Mały matematyk ”ma charakter programowy i stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu, na którym pracuje grupa.

Roztańczone przedszkolaki

Opracowały:

Jolanta Taraszkiewicz

Paulina Zofia Nowalska

Anna Eleksnin - Lachowska

Program został napisany dla potrzeb prowadzenia zajęć tanecznych na terenie placówki zgodnie z obowiązującą Pdstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Cele ogólne programu:

 • wspomaganie aktywności rozwojowej dzieci z wykorzystaniem muzyki
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką
 • pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej
 • rozwijanie zaionteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego, aktywnego życia
 • wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
 • uświadomienie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności
 • doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu
 • kształtowanie ekspresji tworczej
 • kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń
 • udział w programach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku czyli reprezentowanie placówki podczas różnych festiwali, pokazów i turnieju tańca dla dzieci przedszkolnych
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością
 • doskonalenie harmonii i poczucia rytmu

 

Jestem bezpiecznym przedszkolakiem

Opracowały:

Jolanta Taraszkiewicz

Paulina Zofia Nowalska

Anna Eleksnin-Lachowska

Barbara Beata Borkowska

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

Program obejmuje cykl działań wychowawczych promujących bezpieczne zachowania, a skierowany jest zarówno do przedszkolaków jak i ich rodziców. Obejmuje rónież treści związane z bezpieczeństwem dziecka na drodze, w podróży, a w szczególności:

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego podróżowania
 • Poznawanie różnych środków komunikacji
 • Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów uprzywilejowanych
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych

 

Program zajęć sportowych z unihokeja

Opracowały:

Paulina Zofia Nowalska

Beata Zdancewicz

 

Program został napisany dla potrzeb prowadzenia zajęć sportowych z unihokeja na terenie placówki.

 

Celem programu jest:

- popularyzacja gry w unihokeja wśród dzieci w wieku przedszkolnym;

- rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych elementów gry w  unihokeja;

- zachęcenie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej;

- wspomaganie rozwoju psychofizycznego;

- odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych;

- polepszenie ogólnego stanu zdrowia;

- przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika;

- poznanie własnych zdolności motorycznych;

- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną;

- nabywanie świadomości poczucia własnego ciała;

- radzenie sobie z konfliktami;

 

 

Program czytelniczy „Od najmłodszych lat z książką za pan brat”

Opracowały:

Beata Zdancewicz

Paulina Zofia Nowalska

Alina Orłowska

 

Głównym założeniem programu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego  i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej, poznawanie autorów książek dla dzieci, oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności.

 

Cele programu:

 

 • Ukierunkowane na dziecko
 • Stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka.
 • Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni dziecka.
 • Ćwiczenie koncentracji.
 • Poszerzanie zasobów ogólnej wiedzy dziecka.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Kształtowanie nawyku czytania.
 • Budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem.
 • Nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej;
 • Podejmowanie próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów;
 •  Analizowanie treść utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska;
 • Przygotowywanie inscenizacji utworów i udział w nich:

 

 • Ukierunkowane na rodzinę
 • Szerzenie wiedzy na temat wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka
 • Uświadomienie rodzicom roli głośnego czytania w prawidłowym rozwoju dziecka.  
 • Współdziałanie z nauczycielkami poprzez włączenie się w realizację programu i aktywne uczestnictwo w jego realizacji
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz własnego dziecka i  przedszkola
 • Stwarzanie rodzicom możliwości wyrażania swoich opinii i informacji zwrotnych o tym, jakie są efekty oddziaływań przedszkola
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach proponowanych przez przedszkole
 • Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu

 

 

 

Klub Młodego Odkrywcy (KMO)

Koordynator programu:

Barbara Beata Borkowska

Centrum Nauki Kopernika jest koordynatorem programu, który ma na celu rozwijanie i promowanie inicjatywy Klubów Młodego Odkrywcy (KMO). W Klubie Młodego Odkrywcy dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielną wiedzę. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie. Przedmiotem takich badań - zależnie od wieku dzieci - mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody.

Akademia Aquafresh

Koordynator programu:

Bogumiła Ołów

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach od 2011 roku oraz od 2014 w żłobkach. W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny. Jesteśmy w czołówce krajów z największym procentem dzieci chorujących na próchnicę. Nadrzędnym celem tego programu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym programie. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej http://www.akademia-aquafresh.pl gdzie czeka wiele materiałów dodatkowych. Najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą. 

 

Czyste Powietrze Wokół Nas

Koordynator programu:

Barbara Beata Borkowska

Założenia programu:

 • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego
 • program jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów
 • program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi
 • stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych          pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń
 • zwiekszenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów