Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7 W SUWAŁKACH

W GRUPIE  3-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Godziny organizacji dnia

Czynności  dzieci  i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu

6:00 – 8:00

Schodzenie się do sali grupy lub sali zbiorczej; zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne,  zabawy integracyjne; zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne; prace porządkowe

Działania wykraczające poza podstawę programową

8:00 - 8:30

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

30 min z puli

1 godziny

8:30 – 9:00

 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

I śniadanie

30 min  z puli

2 godzin

9:00 – 9:15

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

15 min

z  puli 1 godziny

9:15 – 11:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery
i wycieczki.

1godzina 45 mi z puli co najmniej  1 godzina 15 min

11:00 – 12:30

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

II śniadanie

Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

1godz 30 min z puli

2 godzin

12:30 – 13:00

Zabawy dowolne, spontaniczne, swobodne wg pomysłu
i zainteresowań dzieci

30 min z puli 1 godziny

13:00 – 13:30

Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem,. Aktywność własna dzieci

Działania wykraczające poza     podstawę programową

13:30 – 14:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Obiad

 

14:00 – 17:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, gry planszowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7  W SUWAŁKACH

W GRUPACH 4,5 i 6 LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne
w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne
i grupowe, praca kompensacyjno-stymulujące rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

 

Działania wykraczające poza podstawę programową

 

8.00-8.30

 

 

8.30-9.00

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

I ŚNIADANIE

 

1 godzina z puli dwóch godzin

9.00-9.30

I zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej

 

0,5 godziny z puli 1 godziny

9.30-10.00

Zabawy swobodne dzieci

0,5 godziny z puli 1 godziny

 

10.00-10.30

II zajęcia dydaktyczne

0,5 godziny z puli 1 godziny

 

10.30-11.30

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki

 

1 godzina z puli 1 godziny

11.30-12.30

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej

Język angielski

II ŚNIADANIE

 

1 godzina z puli dwóch godzin

12.30-13.00

Zabawy swobodne dzieci

0,5 godziny z puli 1 godziny

 

13.00-13.30

Zajęcia dodatkowe: ćw. korekcyjne
i ogólnorozwojowe, tańce, szachy, zajęcia matematyczne.

 

Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości
i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań

 

Działania wykraczające poza podstawę programową

13.30-14.00

Czynności samoobsługowi porządkowe

OBIAD

14.00-15.00

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

15.00-17.00

Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne
z rodzicami, podczas sprzyjającej pogody odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00- 13.00