Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00- 13.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7 W SUWAŁKACH

W GRUPIE 3-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

6:30 – 8:00

Schodzenie się do sali grupy lub sali zbiorczej; zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne; prace porządkowe.

8:00 - 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

I śniadanie

8:30 – 9:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9:00 – 9:15

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9:15 – 10:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery
i wycieczki.

10:00 – 12:30

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

II śniadanie

Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

12:30 – 13:00

Zabawy dowolne, spontaniczne, swobodne wg pomysłu
i zainteresowań dzieci.

13:00 – 13:30

Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, aktywność własna dzieci.

13:30 – 14:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

Obiad

14:00 – 16:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, gry planszowe, zabawy
w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7 W SUWAŁKACH

W GRUPIE  4-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Godziny organizacji dnia

Czynności  dzieci  i nauczyciela

6:30 – 8:00

Schodzenie się do sali grupy lub sali zbiorczej; zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualna,  praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne,  zabawy integracyjne; zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne; prace porządkowe

8:00 - 8:30

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:30 – 9:00

 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

I śniadanie

9:00 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

9:30 – 11:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery              i wycieczki.

11:00 – 12:30

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie   do posiłku.

II śniadanie

Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

12:30 – 13:00

Zabawy dowolne, spontaniczne, swobodne wg pomysłu                                     i zainteresowań dzieci

13:00 – 13:30

Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem,. Aktywność własna dzieci

13:30 – 14:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Obiad

14:00 – 16:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, gry planszowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZOLU NR 7 W SUWAŁKACH

W GRUPACH  5 i 6 LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno-stymulujące rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

 

8.00- 9.00

 

I ŚNIADANIE

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

9.00-9.30

I zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej

9.30-10.00

Zabawy swobodne dzieci

10.00-10.30

II zajęcia dydaktyczne

10.30-11.30

II ŚNIADANIE

Czynności samoobsługowi porządkowe

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowe

11.30-12.30

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki

12.30-13.00

Zabawy swobodne dzieci

13.00- 13.30

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej

13.30-14.00

Czynności samoobsługowi porządkowe

OBIAD

14.00-15.00

Zajęcia dodatkowe: ćw. korekcyjne i ogólnorozwojowe, tańce, szachy, zajęcia matematyczne, KMO, robotyka, unihokej, tablica interaktywna.

Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań

15.00-16.30

Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, podczas sprzyjającej pogody odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego