INFORMACJA DLA RODZICÓW OD DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drogie dzieci!

 

        Z ogromną radością powitamy Was w progach Przedszkola nr 7 w Suwałkach  w dniu                              
 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

   Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

  W trosce o dzieci i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych podopiecznych, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach przedszkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.przedszkole7.suwalki.eu  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

   Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku przedszkola.

     Szczególnie witamy dzieci i rodziców 3-latków , którzy rozpoczynają swoja przygodę                           z przedszkolem. Dzieci z przestrzeni wspólnej - szatni będzie od Państwa odbierała osoba wyznaczona – woźna , która bezpiecznie doprowadzi dziecko do odpowiedniej grupy. Panie nauczycielki i pracownicy dołożą wszelkich starań aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i dobrze tak jak w domu.

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Wypełnienie i dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka  w przedszkolu  oświadczenia  - załącznika nr 1 do Procedury bezpieczeństwa ochrony dzieci i pracowników Przedszkola nr 7 w Suwałkach w związku z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19. Podanie  możliwie najszybszej formy kontaktu.
  2. Rodzice do przedszkola przyprowadzają dziecko zdrowe.
  3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
  4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
  6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)     dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników  min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                       
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust                      
    i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7.Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej , niż istnieje potrzeba. Zgodnie  z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich na terenie placówki zostaje ograniczone do minimum.

8.Osoba wchodząca do przedszkola  poza przestrzeń wspólną zobowiązana jest podać swoje dane osobowe, które wpisuje się do rejestru wejść osób trzecich.

9.W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Przedszkole zapewnia opiekę w czasie przebywania dziecka  w izolatorium.

10.W przedszkolu  nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek przez dzieci, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

 

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola nr 7 w  Suwałkach

Anna Eleksnin - Lachowska

 

 

Wróć