Informacja o projekcie pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”.

W ramach realizacji projektu pn. "Bądź aktywny - bądź zdrowy" Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Przedszkolu nr 7 są nadal kontynuowane zajęia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe przy muzyce i sportowe( ruchowe)
z elementami "Zumba Kids". Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu wyremontowanym i zaopatrzonym w sprzęt sportowy do zajęć ruchowych przy muzyce oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, sfinansowany ze środków  pozyskanych w ramach projektu. Place zabaw zostały wyposażone w zestawy integracyjne do zabaw dla dzieci.    

„ Zabawy ruchowe (sportowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej”

Zabawy ruchowe (sportowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej

Cele ogólne:

 • Wspomaganie  harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków  postawy ciała.

 • Wzmacnianie określonych grup mięśniowych (szyi, tułowia, brzucha, nóg, stóp).

 

Cele szczegółowe:

 • Możliwość zaspokajania naturalnej potrzeby własnego  ciała;

 •  Rozwijanie sprawności  ruchowej;

 •  Kształtowanie wszechstronnego rozwoju dziecka;

 •  Opanowanie czucia dobrej postawy w różnych pozycjach ciała;

 •  Wzmocnienie mięśni całego ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne;

 •  Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;

 •  Wdrażanie do rekreacji  ruchowej;

 • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie;

 •  Rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości;

 • Doskonalenie sprawności ogólnej;

 • Kształtowanie szybkości reakcji;

 • Wdrażanie dzieci do samokontroli i samooceny podczas zajęć;

 • Wdrażanie do ćwiczeń i zabaw w domu;

 • Uświadomienie dzieciom celowości i konieczności ćwiczeń.

 

Cele gimnastyki korekcyjnej:

- pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
- korygowanie zaburzeń statyki ciała,
- wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych,
- rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
- wyrównywanie odchyleń postawy,
- wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, - przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
- zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
- uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia,
- stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
- poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

 

„ Zajęcia sportowe ( ruchowe) z elementami Zumba Kids"

 

Zajęcia sportowe ( ruchowe) z elementami Zumba Kids w różnych grupach wiekowych

Cel główny:
- kształtowanie sprawności ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zainteresowanie ich sposobem korzystania z różnych sprzętów, przedmiotów pomagających rozwijać predyspozycje sportowe

Cele szczegółowe:
- wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby aktywności fizycznej
- poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
- rozwijanie predyspozycji tanecznych
- rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń i zabaw ruchowych
- poznanie wybranych pozycji wyjściowych do ćwiczeń gimnastycznych
- przestrzeganie ustalonych zasad które warunkują bezpieczną i zgodną zabawę

Zadania dydaktyczne:
- pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego,
- osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych,
- wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
- poznawanie gier i zabaw ruchowych,
Zadania wychowawcze:
- kształtowanie potrzeby samokontroli,
- świadome uczestnictwo w zajęciach,
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych,
- samokontrola,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- higiena osobista,
- samoocena własnej postawy ciała.

 

Zajęcia umuzykalniające z nauką gry na flażolecie

Zajęcia prowadzi Marianna Jakubowska w grupie "Zielona Półnutka"

Celem tych zajęć jest:

 • zapoznanie z elementami techniki gry na instrumencie dętym (flażolet)
 • rozwijanie możliwości muzycznej, przygotowującej do nauki poprawego śpiewania, słuchania muzyki, kształcenia estetyki ruchów, gry na instrumentach perkusyjnych oraz flażolecie
 • rozwijanie słuchu i emisji głosu dziecka poprzez odróżnianie rejestrów dźwięków, odróżnianie dźwięku dwóch lub trzech instrumetów perkusyjnych, reagowanie na kilka prostych sygnałów dźwiękowych
 • kształcenie aktywności muzycznej i wykorzystanie elementów metody Karola Orffa

Zajęcia szachowe

Zajęcia prowadzi Jadwiga Cebelińska

Cel główny:
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci, a w szczególności ich funkcji poznawczych, poprzez naukę w szachy.

Cele szczegółowe:

- Rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategiczno-taktycznych.
- Ćwiczenie pamięci i uwagi w czasie stosowania charakterystycznych dla szachów elementów gry.
- Wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy.
- Kształtowanie  pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.
- Rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zajęcia szachowe odbywają się w grupie 6 latków  w poniedziałki godz. 13.00
w grupie 5 latków w piątek o godz. 13.00

 

Klub Młodego Odkrywcy (KMO)

Założenia programu:

 1. Program jest zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
 2. Program skierowany jest do dzieci w wieku 6 lat.
 3. Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowych możliwości.
 4. Zabawy są tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.
 5. Realizacja programu umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

CELE PROGRAMU:

 Cel główny:

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Cele ogólne :

 • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 • inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
 • przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

 Cele szczegółowe: Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje).
 • cierpliwie czeka na swój udział w badaniach.
 • przestrzega ustalonych zasad w zabawach.
 • formułuje spostrzeżenia i wnioski. • Posługuje się prostymi narzędziami.
 • poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska.
 • poprawnie nazywa urządzenia techniczne.
 • rozumie rzeczywistość w sposób uważny i otwarty.
 • dba o stan środowiska społeczno - przyrodniczego

 

Zajęcia plastyczne w grupie Zielona Półnutka

Zajęcia plastyczne.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.

Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Wychodząc temu naprzeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu ale i ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej.

 

Cel główny programu:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych

możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

 

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Zajęcia sportowe z unihokeja

Zajęcia prowadzi Paulina Zofia Nowalska, w grupie 5 latków.

Unihokej to gra bezpieczna, wyzwalająca wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. Jest sportem – zabawą, nacechowaną dużą dynamiką, walorami wychowawczymi, zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej oraz daje satysfakcję z gry jej uczestnikom poprzez możliwość zdobywania punktów przez wszystkich grających. Systematyczne uprawianie unihokeja wzmacnia organizm dziecka, wpływa na poprawę ogólnego rozwoju fizycznego, rozwija motorykę oraz pozwala opanować specjalne umiejętności i nawyki ruchowe. Istotną cechą tej gry jest szybkość działania swoboda operowania piłeczką, konieczność podejmowania własnych decyzji.

 

Celem tych zajęć jest:

- popularyzacja gry w unihokeja wśród dzieci w wieku przedszkolnym;

- rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych elementów gry w  unihokeja;

- zachęcenie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej;

- wspomaganie rozwoju psychofizycznego;

- odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych;

- polepszenie ogólnego stanu zdrowia;

- przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika;

- poznanie własnych zdolności motorycznych;

- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną;

- nabywanie świadomości poczucia własnego ciała;

- radzenie sobie z konfliktami;

 

Zajęcia matematyczne

Ewa Romanowska - zajęcia matematyczne odbywają się w grupie 6-latków "Pomarańczowej"

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych
 • tworzenie warunków sprzyjających zmysłowym spostrzeżeniom i doświadczeniom w obrębie edukacji matematycznej
 • wspomaganie dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych
 • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki
 • wyrównywanie szans.

Umiejętności matematyczne należy rozwijać w jak najwcześniejszym okresie życia. Treści matematyczne najlepiej wprowadzać wraz z elementami ruchu, które sprzyjają rozwijaniu wszystkich funkcji motorycznych i uczą dzieci matematyki w sposób przyjemny i zabawowy.

Treści matematyczne realizowane są podczas zajęć i zabaw ruchowych na terenie przedszkola poza podstawą programową . Są to ćwiczenia, zajęcia i zabawy ruchowe usprawniające między innymi orientację przestrzenną, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie.

Taniec ludowy

Zajęcia z tańca ludowego

Celem tych zajęć jest:

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej i kulturowej
 • doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce
 • rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwienie na piękno i wdzięk
 • wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej
 • rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • wdrażanie do przestrzegania określonych zasad
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie
 • wdrażanie do prezentowania własnych umiejętności, zdolności odnoszenia sukcesów i porażek

Taniec nowoczesny

Zajęcia taneczne 

Mają na celu:

 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób niewerbalny
 • stworzenie dzieciom warunków do zabaw twórczych poprzez samodzielne przygotowywanie elementów układu tanecznego -rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 • wyrabianie pamięci: obserwacja i odwzorowywanie ruchu;
 • rozwijanie kreatywności;
 • kształcenie pojęć związanych z orientacją i organizacją ruchu w przestrzeni- zmiany kierunku ruchu w kole, poruszanie się w przestrzeni po linii falistej, utrwalanie umiejętności różnych ustawień;
 • koncentracja słuchu- wyróżnianie zmian w utworze muzycznym;
 • usprawnianie małej i dużej motoryki;
 • rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej;
 • kształcenie sprawności ruchowej;
 • orientowanie się w przestrzeni według umownych sygnałów;
 • nabywanie umiejętności organizowania ruchu w przestrzeni przestrzegając zasady bezkolizyjnego wymijania się;

Do najważniejszych zadań należą:

 • łączenie muzyki z ruchem
 • wykorzystanie muzyki do form teatralnych: drama, pantomima, żywy obraz, własne improwizacje
 • zapamiętanie kroków różnych tańców
 • stosowanie poznanych kroków tańców: nowoczesnych i integrujących
 • uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach wykorzystujących różnorodne bodźce słuchowe
 • muzyka inspirowana ruchem - wyciszyć, odprężyć , rozładować napięcie
 • branie udziału w ćwiczeniach relaksacyjnych, 
 • wykonywanie improwizacji ruchowych przy muzyce o różnym tempie i nastroju.
 • rozwijanie umiejętności estetycznego poruszania się przy różnych rodzajach muzyki
 • dowolne interpretowanie muzyki ruchem
 • nauka prostych układów tanecznych