REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Informacje o rekrutacji do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Suwałk, zgodnie z podpisaną umową na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałkioraz przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Suwałk, zgodnie z podpisaną umową. 

            Wybór przedszkola dla wielu rodziców staje się prawdziwym wyzwaniem. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.

  1. W naborze elektronicznym na rok szkolny 2023/2024 biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  2. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza systemem elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wypełniają i składają pobrany z przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału  integracyjnego. Wnioski te kwalifikowane są metodą tradycyjną.
  3. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
  4. Deklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powinien być rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny zgodny z potrzebami.
  5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.
  6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

Ważne definicje:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024” – to wniosek do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

„Podstawa programowa” – przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

„Godziny ponad podstawę programową” są to godziny odpłatne, zgodnie z Obwieszczeniem  Rady miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVII/589/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 490).

Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

„Inne informacje o dziecku (dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna pranego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rodzice, którzy zamieszkują na terenie Miasta Suwałk zaznaczają w danych zamieszkania Powiat Miasto Suwałki.

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na wolne miejsca

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”.

„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024” można:

  1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
  2. otrzymać wzór ww. wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”.

Wypełniając „Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024” należy wskazać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko, jako „przedszkole lub szkołę podstawową pierwszego wyboru”.

Można dodatkowo wpisać 2 inne przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Wraz z „Wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024” przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

Potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli w formie pisemnej na rok szkolny 2023/2024 w terminie wynikającym z harmonogramu.

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Suwałk, zgodnie z podpisaną umową na rok szkolny 2023/2024

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym02.03.2023 r. godz. 8.00 do 15.03.2023 r. godz. 15.0015.06.2023 r. godz. 8.00 do 19.06.2023 r. godz. 14.00
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym16.03.2023 r. do   28.03.2023 r.20.06.2023 r. do    22.06.2023 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych29.03.2023 r. godz. 8.0023.06.2023 r. godz. 8.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia29.03.2023 r. godz. 9.00 do 04.04.2023 r. godz. 14.00 23.06.2023 r. godz. 9.00 do 27.06.2023 r. godz. 14.00 
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych04.04.2023 r. godz. 15.0028.06.2023 r. godz. 8.00

KRYTERIA NABORU i sposób ich dokumentowania:

lpTyp kryteriumSposób udokumentowania
 Kryteria podstawowe  
1wielodzietność rodziny kandydataoświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
2niepełnosprawność kandydatakserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)  
3niepełnosprawność jednego z rodziców kandydatakserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)  
4niepełnosprawność obojga rodziców kandydatakserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)  
5niepełnosprawność rodzeństwa kandydatakserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)  
6samotne wychowywanie kandydata w rodziniekserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  
7objęcie kandydata pieczą zastępcząkserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).
   Kryteria dodatkowe  
1dziecko obojga rodziców posiadających Suwalską Kartę Mieszkańcaoświadczenie o posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca
2dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennymoświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym
3rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjneoświadczenie o uczęszczaniu w roku szkolnym, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, rodzeństwa kandydata do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru
4dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałkoświadczenie o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk
5dziecko, które w roku szkolnym , na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnegooświadczenie o dacie urodzenia dziecka
6.dziecko które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistycznąoświadczenie o posiadaniu przez dziecko opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

Definicja roku urodzenia:

Dziecko w wieku:Urodzeni odUrodzeni do
3 lat2020-01-012020-12-31
4 lat2019-01-012019-12-31
5 lat2018-01-012018-12-31
6 lat2017-01-012017-12-31