Opłaty

  Zasady korzystania z systemu iprzedszkole

  Do poczytania i przyswojenia:

  Konto Rady Rodziców

  Numer konta RADY RODZICÓW

  Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak

  21 9367 0007 0010 0019 4871 0001

  Informacja dla Rodziców

  Od 1 września 2020 roku opłaty za świadczenia – pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie pobierane będą  z dołu do 15 dnia następnego miesiąca. Rodzice wpłaty dokonują na osobiste konta przekazane na zebraniach grupowych.

  Opłaty za świadczenia (pobyt) dziecka w przedszkolu:

  Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Przedszkola nr 7 w Suwałkach z dnia 17 czerwca 2019 r.
  w sprawie  przyjmowania i zwrotu opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole nr 7
  w Suwałkach

  Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu:

  Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Przedszkola nr 7 w Suwałkach  w sprawie opłat za żywienie udzielane przez Przedszkole nr 7 w Suwałkach

  Informacja dla Rodziców:

  Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach (aktualna Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki podjęta została dnia 27 czerwca 2018 r. – Nr XLVII/589/2018)

  Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

  Powyżej zamieszczone są aktualne zarządzenia dyrektora Przedszkola nr 7 w Suwałkach określające zasady wnoszenia ww. opłat. Na mocy ww. przepisów rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy.

  W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty pomimo dodatkowego wezwania w wyznaczonym terminie, zgodnie
  z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, mające na celu przymusową windykację tych należności wraz
  z odsetkami, w tym, poprzez zajęcie środków na rachunku bankowym rodziców/prawnych opiekunów.

  W celu uniknięcia zainicjowania procedury egzekucyjnej i poniesienia dodatkowych kosztów, należy terminowo uiszczać należności bieżące oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.