Programy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanej dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowannia.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

W naszym przedszkolu są realizowane dwa programy wychowania przedszkolnego:

 1. „Zbieram, poszukuję, badam” Dorota Dziamska, Marzena Buchnat.
 2. „Wokół przedszkola ” Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.

Innowacje pedagogiczne w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach

W Przedszkolu nr 7 w Suwałkach w roku szkolnym 2020/2021 zostaną wdrożone  innowacje pedagogiczne:

„Mały człowiek na kodzie jest w modzie”- kodowanie

Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęcia maluch będzie rozwijał podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Dodatkowo zajęciom towarzyszyć będzie spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności.

W treści wprowadzające podstawy kodowania można bardzo łatwo wpleść zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z matematyką, edukacją językową, edukacją artystyczną, gimnastyką. 

Autorzy innowacji: Beata Zdancewicz , Agnieszka Luty, Żaneta Andruczyk

Innowacja pedagogiczna „Cztery pory roku”


Innowacja „Cztery pory roku – zabawy interaktywne” powstała w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia zajęć interaktywnych na terenie placówki.
Korzystać będziemy z oprogramowania dołączonego do tablicy interaktywnej WorkSpace, na którym będziemy pracować.
Dziecko podczas wykonywania ćwiczeń na tablicy interaktywnej może powtarzać je wielokrotnie ( nie ogranicza go liczba przygotowanych kartek z ćwiczeniami, jak to się dzieje podczas korzystania z tradycyjnych materiałów),
może mazać wirtualną gumką, umieszczoną na pasku narzędzi na tablicy oraz doskonalić umiejętności we wszystkich obszarach edukacyjnych. Wykorzystując na zajęciach tablicę interaktywną, dzieci będą szybciej i chętniej się uczyć,
lepiej zapamiętają treści programowe, potrafią dłużej skupić uwagę, a także stosować się do poleceń nauczyciela. Zabawy z użyciem tablicy interaktywnej wprowadzą wiele radości, a ćwiczenia wykonywane na niej zbudują w dzieciach wiarę we
własne możliwości. Przedszkolaki uczą się również cierpliwego oczekiwania na swoją kolej oraz sprawdzania działań koleżanek i kolegów z grupy. Ponadto dzieci doskonalić będą wiele sprawności, m.in. koordynację oko – ręka, właściwy chwyt pisaka,
a także uczą się, jak racjonalnie korzystać z nowych technologii. Praca z tablicą urozmaica zajęcia oraz zachęca dzieci do aktywnego działania.
Innowacja „Cztery pory roku-zabawy interaktywne” będzie realizowana w Przedszkolu Nr 7 w Suwałkach z dziećmi 3-letnimi w roku szkolnym 2021 od lutego do czerwca.
Treści programu opierają się na tematyce stosowanej w edukacji przedszkolnej, która przedstawiać się będzie w formie „Cztery pory roku” (Jesień, Zima, Wiosna , Lato).
Dzięki temu dzieci będą mogły bardziej przyswoić treści programowe występujące na zajęciach dydaktycznych w formie multimedialnej.
Na zajęciach interaktywnych dzieci będą wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, matematyczne, ćwiczenia wymagające logicznego myślenia, układać puzzle, kolorować, rysować, pisać litery i cyfry.
Tablica interaktywna pozwoli na odtworzenie fragmentów bajek i filmów edukacyjnych. Obejrzymy fotografie i obrazki o których będziemy rozmawiać.

Cele ogólne :

 • poznanie podstawowych zas ad posługiwania się tablicą interaktywną
 • wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z tablicy interaktywnej
 • wykorzystanie tablicy interaktywnej do „zabawy” i „nauki” w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności
 • zaspokajanie potrzeb dzieci i rodziców


Cele szczegółowe :

 • poznanie podstawowych nazw części tablicy interaktywnej
 • zapoznanie się z zastosowaniem i sposobem działania poszczególnych urządzeń;
 • przestrzeganie zasad prawidłowego korzystania z tablicy interaktywnej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i precyzji ruchów podczas posługiwania się pisakiem
 • poznanie elementów paska narzędzi programu WorkSpace, posługiwanie się nimi przy tworzeniu samodzielnych rysunków, wypełniania kolorem gotowych konturów, pisanie,
 • zaznaczanie, łączenie elementów, ścieranie gumką, zmienianie grubości linii itp.
 • uświadomienie dziecku zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z urządzeń multimedialnych.
 • rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń interaktywnych
 • rozumienie potrzeby komputeryzacji i wynikających z niej korzyści
 • wszechstronne rozwijanie osobowości
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników

Autor innowacji : Alina Orłowska

Programy autorskie

 „Suwalszczyzna nasza mała ojczyzna” opracowany przez B.Czyżyk i M.Górzyńską.

Celem programu jest m.in. kształtowanie poczucia więzi z najblizszym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznanie kultury materialnej i duchowej , poznanie zwyczajów i tradycji oraz historii i przyrody regionu
w zakresie dostepnym najmłodszym.

Program adaptacyjny w przedszkolu

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia.
Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się „poziomem zdolności przystosowawczych”. Niektóre z nich przyzwyczajają się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności.
Plan adaptacyjny jest działaniem pedagogicznym, które sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodzicami i brakiem wiedzy o nowym środowisku.
Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielkami i rówieśnikami w warunkach komfortu psychicznego.
Żeby proces adaptacji przebiegał sprawnie i trwał jak najkrócej musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami, a pracownikami przedszkola.
Współpraca ta powinna być przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU :

Program obejmuje wszystkie dzieci. które po raz pierwszy idą do przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3 letnich

Program skierowany jest do:

 • nauczycieli i personelu pomocniczego przedszkola, którzy stworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska;
 • dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu (dzieci nowo przyjęte do przedszkola)
 • rodziców, którzy decydują się na edukację przedszkolną własnego dziecka

Cele główne programu adaptacyjnego:
1. Pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu.
2. Integracja grupy przedszkolnej.
3. Tworzenie radosnej i serdecznej atmosfery.

Cele szczegółowe :

 • skrócenie okresu adaptacji dzieci trzyletnich do warunków przedszkola;
 • zmniejszenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola;
 • poznanie swojej nauczycielki innych pracowników przedszkola;
 • umożliwienie dzieciom poznawania przedszkola w poczuciu bezpieczeństwa, braku przymusu i nawiązywania swobodnych kontaktów z innymi ludźmi (grupa rówieśnicza, personel przedszkola) i otoczeniem materialnym ( sala, łazienka, szatnia itp.);
 • rozumienie i stosowanie się do norm i zasad życia w grupie rówieśniczej;
 • wspomaganie dzieci w opanowaniu czynności samoobsługowych;
 • uczenie prawidłowego rozwiązywania konfliktów;
 • zapoznanie rodziców i dzieci ze zwyczajami i organizacją dnia w przedszkolu;
 • uczulenie rodziców na sytuacje trudne, spotykane przez dzieci w przedszkolu;
 • angażowanie się rodziców w sprawy przedszkola ;
 • przygotowanie rodziców do udzielenia dzieciom wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.

„Mały matematyk” – kontynuacja innowacji -opracowanej przez Ewę Romanowską

Mottem wiodącym innowacji pedagogicznej są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!”,albowiem właśnie wiek przedszkolny obejmujący lata od trzeciego do siódmego roku życia jest szczególnym okresem rozwoju dziecka ze względu na sposób poznawania rzeczywistości dokonujący się poprzez swobodne zdobywanie doświadczenia i mimowolne uczenie się.

Celem innowacji jest umożliwienie dziecku nabywanie doświadczeń, ważnych w rozwoju intelektualnym, które spowodują zmiany w procesach poznawczych takich jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć i myślenie, dzięki którym dziecko odbiera i przechowuje informacje, odtwarza i przetwarza .

Innowacja „ Mały matematyk ”ma charakter programowy i stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu, na którym pracuje grupa.

 „English for Kids” – Program autorski z języka angielskiego  opracowany przez Alinę Orłowską

Program jest skierowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola :
– 3-latków
– 4-latków
– 5-latków
– 6 -latków

Przykłady realizacji celów wychowania przedszkolnego na zajęciach z języka angielskiego :

1) rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego
i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
2) uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek
3) stawianie dzieci w sytuacjach, w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie
w zabawach i grach elementu współzawodnictwa
4) praca w grupach, wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu
5) praca w parach, wspólne rozwiązywanie zadań, kształtowanie wzajemnego szacunku, stymulowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych
6) nauczanie treści prozdrowotnych, gry i zabawy ruchowe
7) nauczanie treści przyrodniczych i społecznych, rozbudzanie wrażliwości wobec rówieśników z innych krajów, prowadzenie grupowych dyskusji, w których każde dziecko może wyrazić swoje zdanie
8) śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanki itp.
9) kształtowanie szacunku wobec innych ludzi i tolerancji wobec innych kultur, refleksja nad tożsamością narodową
10) rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych, zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stymulowanie samodzielności w prostych pracach plastycznych, wykorzystanie najnowszych technologii
w
nauczaniu
Wraz z nowelizacją podstawy programowej w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, dodany został jedenasty cel wychowania przedszkolnego, a mianowicie :
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.

Podany poniżej zestaw grup leksykalnych dotyczy wszystkich przedszkolnych grup wiekowych:
Semestr I
1. Greetings – Pozdrowienia
2. Colours – Kolory
3. Let’s count – Liczymy
4. My family – Moja rodzina
5. School accessories – Przybory szkolne
6. Weather – Pogoda
7. Toys – Zabawki
8. Parts of  body – Części ciała
9. Halloween – Wigilia Wszystkich Świętych
10. Opposites – Przeciwieństwa
11. Winter Clothes – Ubrania na zimę
12. Christmas – Święta Bożego Narodzenia

Semestr II
1. Animals on the farm – Zwierzęta wiejskie
2. Animals at the zoo – Zwierzęta zoologiczne
3. Animals at home – Zwierzęta domowe
4. Fruits – Owoce
5. Vegetables – Warzywa
6. Vehicles – Pojazdy
7. Food – Jedzenie
8. Easter – Wielkanoc
9. Feelings – Uczucia
10. Careers – Zawody
11. Summer clothes – Ubrania na lato
12. Holidays – Wakacje

Ze względu na wiek dzieci treści programowe są odpowiednio dobrane do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Edukacja językowa dzieci ma swoją wyraźną specyfikę. Ze względu na cechy rozwojowe dzieci nauka języka obcego powinna być ukierunkowana głównie na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem obcym powinno być przede wszystkim zabawą.
W zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej szczególną uwagę zwrócono na to, aby przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym było włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i  odbywało się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.
 Może to zostać zrealizowane poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku angielskim, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Niniejszy program przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę od zera. Może być realizowany
w przedszkolach publicznych i prywatnych .
 Program oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Jestem bezpiecznym przedszkolakiem

Opracowały:

Jolanta Taraszkiewicz

Paulina Zofia Nowalska

Anna Eleksnin-Lachowska

Barbara Beata Borkowska

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

Program obejmuje cykl działań wychowawczych promujących bezpieczne zachowania, a skierowany jest zarówno do przedszkolaków jak i ich rodziców. Obejmuje rónież treści związane z bezpieczeństwem dziecka na drodze,
w podróży, a w szczególności:

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego podróżowania
 • Poznawanie różnych środków komunikacji
 • Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów uprzywilejowanych
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych

Program czytelniczy „Od najmłodszych lat z książką za pan brat”

Opracowały:

Beata Zdancewicz

Paulina Zofia Nowalska

Alina Orłowska

Głównym założeniem programu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego  i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej, poznawanie autorów książek dla dzieci, oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności.

Cele programu:

Ukierunkowane na dziecko:

 • Stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka.
 • Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni dziecka.
 • Ćwiczenie koncentracji.
 • Poszerzanie zasobów ogólnej wiedzy dziecka.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Kształtowanie nawyku czytania.
 • Budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem.
 • Nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej;
 • Podejmowanie próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów;
 • Analizowanie treść utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska;
 • Przygotowywanie inscenizacji utworów i udział w nich;

Ukierunkowane na rodzinę:

 • Szerzenie wiedzy na temat wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka
 • Uświadomienie rodzicom roli głośnego czytania w prawidłowym rozwoju dziecka.  
 • Współdziałanie z nauczycielkami poprzez włączenie się w realizację programu i aktywne uczestnictwo w jego realizacji
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz własnego dziecka i  przedszkola
 • Stwarzanie rodzicom możliwości wyrażania swoich opinii i informacji zwrotnych o tym, jakie są efekty oddziaływań przedszkola
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach proponowanych przez przedszkole
 • Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu

Akademia Aquafresh

Koordynator programu:

Bogumiła Ołów

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach od 2011 roku oraz od 2014 w żłobkach. W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny. Jesteśmy w czołówce krajów z największym procentem dzieci chorujących na próchnicę. Nadrzędnym celem tego programu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Zapraszamy do aktywnego udziału
w tym programie. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej http://www.akademia-aquafresh.pl gdzie czeka wiele materiałów dodatkowych. Najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona
z zabawą. 

Czyste Powietrze Wokół Nas

Koordynator programu:

Barbara Beata Borkowska

Założenia programu:

 • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego,
 • program jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów,
 • program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi;
 • stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.