Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 7 w Swałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej https://przedszkole7.suwalki.pl/ i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:
– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
– zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Eleksnin -Lachowska, dyrektor@p7.suwalki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 5672589. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Na parkingu brak jest wyodrębnionego parkingu dla niepełnosprawnych.  Wejście główne do budynku
z podjazdem dla niepełnosprawnych, wejście na piętro ze schodami bez przystosowania zjazdu dla wózków, ewentualnie osób niepełnosprawnych. Brak  informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W Przedszkolu nr 7 w Suwałkach nie ma przejść zabezpieczonych bramkami. Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. W budynku są schody. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Nie została wyodrębniona toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Parking Przedszkola nr 7 w Suwałkach znajduje się przed budynkiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W  placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Przedszkolem nr 7 w Suwałkach za pomocą wiadomości
e-mail : sekretariat@p7.suwalki.eu