Zajęcia dodatkowe

„Zabawy ruchowe (sportowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej”

Zajęcia prowadzi: Beata Zdancewicz

Cele ogólne:

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała.
 • Wzmacnianie określonych grup mięśniowych (szyi, tułowia, brzucha, nóg, stóp).

Cele szczegółowe:

 • Możliwość zaspokajania naturalnej potrzeby własnego ciała;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Kształtowanie wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • Opanowanie czucia dobrej postawy w różnych pozycjach ciała;
 • Wzmocnienie mięśni całego ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne;
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • Wdrażanie do rekreacji ruchowej;
 • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • Rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości;
 • Doskonalenie sprawności ogólnej;
 • Kształtowanie szybkości reakcji;
 • Wdrażanie dzieci do samokontroli i samooceny podczas zajęć;
 • Wdrażanie do ćwiczeń i zabaw w domu;
 • Uświadomienie dzieciom celowości i konieczności ćwiczeń.

Cele gimnastyki korekcyjnej:

 • pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 • wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych,
 • rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
 • wyrównywanie odchyleń postawy,
 • wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, – przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
 • zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
 • uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia,
 • stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
 • poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Zajęcia ruchowo – rytmiczne

Zajęcia prowadzi: Bogumiła Anna Ołów

Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka. To on pozwala zaspokoić potrzeby , wyraża jego osobowość: uczucia, myśli, emocje. Przede wszystkim służy on do nawiązywania kontaktów w komunikowaniu się z otoczeniem. Dziecko pozbawione ruchu staje się niespokojne i pełne zahamowań. Brak naturalnej swobody ruchu wpływa także niekorzystnie na jego rozwój psychiczny i fizyczny.

Zabawy ruchowo- rytmiczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak:spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała
i w przestrzeni. Ćwiczenia te również rozwijają wyobraźnię dziecka, mobilizują go do działania i rozwiązywania zadań według własnych pomysłów, dostarczają nowych pomysłów i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie.

Cele ogólne:

 • rozwijanie dziecięcych uzdolnień
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnych technik tanecznych
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • poznaje proste układy taneczne i potrafi je realizować,
 • potrafi improwizować ruch do danej muzyki,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu,
 • potrafi efektywnie współdziałać w grupie,
 • wyrabia pewność siebie,
 • akceptację siebie samego,
 • uczy się harmonijnego współżycia w grupie,
 • podporządkowania się umownym przepisom,
 • kształci własną wrażliwość estetyczną,
 • radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością,
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i środowiska lokalnego w trakcie występów artystycznych.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia prowadzi: Żaneta Andruczyk

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza
i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.

Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Wychodząc temu naprzeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu ale i ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej.

Cel główny programu:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Zajęcia matematyczne

Zajęcia prowadzą : Beata Zdancewicz, Żaneta Andruczyk 

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych
 • tworzenie warunków sprzyjających zmysłowym spostrzeżeniom i doświadczeniom w obrębie edukacji matematycznej
 • wspomaganie dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych
 • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki
 • wyrównywanie szans.

Umiejętności matematyczne należy rozwijać w jak najwcześniejszym okresie życia. Treści matematyczne najlepiej wprowadzać wraz z elementami ruchu, które sprzyjają rozwijaniu wszystkich funkcji motorycznych i uczą dzieci matematyki w sposób przyjemny i zabawowy.

Treści matematyczne realizowane są podczas zajęć i zabaw ruchowych na terenie przedszkola poza podstawą programową . Są to ćwiczenia, zajęcia i zabawy ruchowe usprawniające między innymi orientację przestrzenną, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie.

Taniec nowoczesny

Zajęcia prowadzi: Jolanta Taraszkiewicz

Mają na celu:

 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób niewerbalny
 • stworzenie dzieciom warunków do zabaw twórczych poprzez samodzielne przygotowywanie elementów układu tanecznego -rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 • wyrabianie pamięci: obserwacja i odwzorowywanie ruchu;
 • rozwijanie kreatywności;
 • kształcenie pojęć związanych z orientacją i organizacją ruchu w przestrzeni- zmiany kierunku ruchu w kole, poruszanie się w przestrzeni po linii falistej, utrwalanie umiejętności różnych ustawień;
 • koncentracja słuchu- wyróżnianie zmian w utworze muzycznym;
 • usprawnianie małej i dużej motoryki;
 • rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej;
 • kształcenie sprawności ruchowej;
 • orientowanie się w przestrzeni według umownych sygnałów;
 • nabywanie umiejętności organizowania ruchu w przestrzeni przestrzegając zasady bezkolizyjnego wymijania się;

Do najważniejszych zadań należą:

 • łączenie muzyki z ruchem
 • wykorzystanie muzyki do form teatralnych: drama, pantomima, żywy obraz, własne improwizacje
 • zapamiętanie kroków różnych tańców
 • stosowanie poznanych kroków tańców: nowoczesnych i integrujących
 • uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach wykorzystujących różnorodne bodźce słuchowe
 • muzyka inspirowana ruchem – wyciszyć, odprężyć , rozładować napięcie
 • branie udziału w ćwiczeniach relaksacyjnych, 
 • wykonywanie improwizacji ruchowych przy muzyce o różnym tempie i nastroju.
 • rozwijanie umiejętności estetycznego poruszania się przy różnych rodzajach muzyki
 • dowolne interpretowanie muzyki ruchem
 • nauka prostych układów tanecznych

Zajęcia matematyczne

Zajęcia prowadzi: Beata Czyżyk

Celem zajęć jest poszerzenie umiejętności matematycznych w zakresie między innymi: orientacji przestrzennej, rozwijania umiejętności liczenia, znajomości podstawowych wiadomości o zbiorach, nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów,     figur geometrycznych i schematów, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i analizowania danych, ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i koncentracji uwagi.

Zajęcia interaktywne

Zajęcia prowadzi: Barbara Beata Borkowska, Alina Orłowska

Tablica interaktywna to bezprzewodowe wielofunkcyjne urządzenie multimedialne, wykorzystywane w naszym przedszkolu do wzbogacania zajęć dydaktycznych,  aby były bardziej atrakcyjne dla przedszkolaków. Tablica działa jak ogromny ekran dotykowy umożliwiający wyświetlanie całej zawartości komputera.
Dzięki interakcji z dzieckiem stanowi źródło doskonałej zabawy. Za pomocą specjalnych pisaków i wskaźnika dzieci mogą pisać, zaznaczać, rysować.
Wpływa to pozytywnie na rozwój ich zmysłów, pobudza kreatywność, rozbudza świadomość.
Jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny.
 Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych.

Cele szczegółowe wykorzystywania tablicy interaktywnej w pracy z dzieckiem :

 • możliwość obserwacji, analizy i syntezy zjawisk, obiektów, w tym także niedostępnych w bezpośredniej percepcji, czyli mikoroskopowych, co jest dostrzegalne i widziane przez wszystkich uczestników zajęć,
 • wzbogacanie prowadzonej aktualnie prezentacji o nowe elementy, które powodują wzrost zainteresowania zajęciami,
 • możliwość prowadzenia zajęć badawczych, eksperymentów z jednoczesnym wnioskowaniem i zapisywaniem tychże wniosków w formie dostępnej dla dzieci,  a także w sposób przez nie ustalony, za pomocą notatek graficznych,
 • intuicyjność i łatwość obsługi przez dzieci, które podczas manipulowania ikonami z paska zadań same decydują w jaki sposób wykorzystać możliwości urządzenia.

Metodą wychowania i nauczania w wieku przedszkolnym jest zabawa – praca z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę , gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki.
Wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas zajęć i zabaw dowolnych mobilizuje wszystkie dzieci do aktywności.
Każdy przedszkolak chętnie działa na tablicy, szybko uczy się rzeczy nowych i trudnych.

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia prowadzi Małgorzata Górzyńska, Beata Zdancewicz

Głównym założeniem zajęć czytelniczych jest rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi, poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy, baśni i legend),zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci, np. Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i twórczością bajkopisarzy. Zapewnienie dzieciom częstego kontaktu z literaturą dziecięcą,  która jest inspiracją do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych wychowanków.  Równie ważnym celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolem a domen rodzinnym dzieci, zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Zajęcia  realizowane są  podczas zajęć edukacyjno-opiekuńczo- wychowawczych oraz w czasie wolnym od zajęć.