Zajęcia dodatkowe

Programowanie/kodowanie

Zajęcia prowadzi: Aneta Dobrzyń, Żaneta Andruczyk

Kodowanie i programowanie to świetna zabawa, a także proces twórczej i matematycznej aktywności dzieci.

Terapia ręki

Zajęcia prowadzi: Beata Zdancewicz, Agnieszka Luty

Główne cele:

 • stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez stymulowanie zmysłów
  w działaniu,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, percepcji wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki poprzez ruch i określony rytm,
 • pobudzenie ciekawości, aktywności twórczej,
 • nauka współpracy w grupie bądź zespole,
 • rozwijanie pamięci ruchowej,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczenie radości,
 • rozwój grafomotoryki,
 • wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia,
 • rozbudzenie motywacji do nauki.

Kamishibai

Zajęcia prowadzi: Barbara Beata Borkowska

Kamishibai  Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę (butai), – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawione są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.

Zajęcia taneczne

Zajęcia prowadzi: Bogumiła Anna Ołów

Cele ogólne:

 • rozwijanie dziecięcych uzdolnień
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnych technik tanecznych
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • poznaje proste układy taneczne i potrafi je realizować,
 • potrafi improwizować ruch do danej muzyki,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu,
 • potrafi efektywnie współdziałać w grupie,
 • wyrabia pewność siebie,
 • akceptację siebie samego,
 • uczy się harmonijnego współżycia w grupie,
 • podporządkowania się umownym przepisom,
 • kształci własną wrażliwość estetyczną,
 • radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością,
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i środowiska lokalnego w trakcie występów artystycznych.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia prowadzi: Aneta Dobrzyń

Cele główne programu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.
 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Zajęcia matematyczne

Zajęcia prowadzi : Beata Czyżyk 

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych
 • tworzenie warunków sprzyjających zmysłowym spostrzeżeniom i doświadczeniom w obrębie edukacji matematycznej
 • wspomaganie dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych
 • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki
 • wyrównywanie szans.

Tuputan

Zajęcia prowadzi: Jolanta Taraszkiewicz

TUPUTAN to nowatorska metoda, której zasadniczym celem jest precyzyjna nauka tańca oraz możliwość prowadzenia różnorodnych zabaw ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Do prowadzenia zajęć metodą TUPUTANA wykorzystuje się dywan edukacyjny o wymiarach 4x4m, z odpowiednio wyznaczonymi liniami, które ułatwiają precyzję ruchów (tzw. „nawigacji” tańca). Sekret dywanu tkwi w jego prostocie i minimalizmie. Są na nim wyrysowane linie proste w czterech kolorach – czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym. Dzięki temu dziecko nie staje się przytłoczone mnogością bodźców i może skupić się na zadaniach wyznaczonych przez nauczyciela. Dzieci poruszają się wzdłuż linii do konkretnych punktów i tą metodą zapamiętują układy taneczne i choreografię. Muzyka wyznacza rytm i tempo a dywan konkretne ruchy i kroki. Podczas zabaw i nauki metodą TUPUTANA dzieci doskonalą precyzję ruchów oraz rozwijają wyobraźnię ruchową i koordynację wzrokowo-słuchową. Funkcjonalność dywanu jest bardzo szeroka. Można go wykorzystać także do edukacji matematycznej, gdy podczas wspólnych zabaw dzieci rozpoznają i nazywają figury geometryczne, przeliczają w zakresie 1-6 (lub większym) oraz nazywają i utrwalają podstawowe kolory (żółty, zielony, niebieski, czerwony). Dzięki przejrzystej strukturze dywanu dzieci rozumieją i prawidłowo wykonują polecenia, ponieważ mogą odnieść się do konkretnych punktów w przestrzeni przed nimi.

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia prowadzi Małgorzata Górzyńska

Głównym założeniem zajęć czytelniczych jest rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi, poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy, baśni i legend),zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci, np. Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i twórczością bajkopisarzy. Zapewnienie dzieciom częstego kontaktu z literaturą dziecięcą,  która jest inspiracją do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych wychowanków.  Równie ważnym celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolem a domen rodzinnym dzieci, zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Zajęcia  realizowane są  podczas zajęć edukacyjno-opiekuńczo- wychowawczych oraz w czasie wolnym od zajęć.

Zajęcia interaktywne

Zajęcia prowadzi: Emilia Krupińska

Rytmika

Wszystkie grupy

Gimnastyka

Wszystkie grupy