Konkurs rodzinny – „Jestem Polakiem i kocham swój kraj”

Regulamin:

 1. Konkurs organizowany jest przez Przedszkole nr 7 w Suwałkach.
 2. Konkurs adresowany jest do Dzieci i Rodziców z Przedszkola nr 7 w Suwałkach.
 3. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci postaw patriotycznych oraz kształtowanie poczucia
  świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny.
 4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej związanej z rozumieniem
  patriotyzmu przez współczesne dzieci, posłużenie się symboliką związaną z pojęciem patriotyzmu,
  postaciami i wydarzeniami historycznymi.
 5. Prace mogą być wykonane w dowolnej formie.
 6. Termin składania prac: do 08.11.2021 r. (poniedziałek), u wychowawców grup.
 7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 8. Zgłoszone do konkursu prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko, wiek
  dziecka, oznaczenie grupy dziecka do której uczęszcza.
 9. Dostarczenie pracy jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.
 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
  dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.